narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności. | Psychologia kliniczna

narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności.

nastrój, stan uczuciowy (emocjonalny)zabarwiający przez dłuższy czas psychikę, chociaż bywają nastroje krótkotrwałe.
W warunkach prawidłowych nastrój podlega wahaniom zależnym od czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Dobry nastrój jest odbiciem poczucia komfortu psychicznego.
N. jest składową temperamentu, stąd skłonność do określonych nastrojów bywa cechą charakterologiczną uwarunkowaną konstytucjonalnie (np. usubnicy z cechami cyklotymicznymi wykazują zmienność nastroju od lekko hipomaniakalnego do dyskretnie subdepresyjnego).
nastroju zaburzenia: wahania nastroju wykazują w warunkach fizjologicznych dużą skalę możliwości (np. n. pogodny, radosny, zrzędliwy, smutny itd).
W stanach chorobowych widuje się ilościowe spotęgowanie tych nastrojów, nie zawsze adekwatne do rzeczywistej sytuacji zewnętrznej czy wewnętrznej.
Zaburzenia n. występują w wielu stanach psychopatologicznych: w chorobach afektywnych (n. depresyjny lub maniakalny), w psychozach schizofrenicznych (n. obojętny, wesołkowaty, drażliwy), w zespołach psychoorganicznych (n. euforyczny, moriatyczny, dysforyczny, zobojętniały, apatyczny), w nerwicach (n. lękowy).
natcęctwa: myśli i wyobrażenia nasuwające się wbrew woli chorego prowadzące do działań natrętnych, -kompulsji.
Syn, obsesje, łac. wrcwmer.
negatywizm, negamismac objaw psychopatologiczny polegający na opornej postawie wobec poleceń i nakazów otoczenia.
Może się przejawiać w postaci czynnego przeciwstawiania się poleceniom-n. czynny, lub biernego oporu-n. bierny.
Występuje w stanach osłupienia, zwłaszcza w psychozach katatonicznych, ale również w zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym.
neologizmy, syn, slowotwory: tworzenie, przeważnie przez psychicznie chorych nowych, dotychczas nie istniejących i nieznanych słów.
nerwica: psychopodobne czynnościowe zaburzenia w sferze psychicznej, dotyczące zwłaszcza czynności emocjonalnych.
nerwica anankastyczna, syn, nerwica natręctw, n. z natręctwami–anankazm, zespół OJ’.
D.
nerwica hipochondryczna: termin oznacza, że w obrazie klinicznym nerwicy górują skargi hipochondryczne.
nerwica jatrogenna: nie chodzi o odrębny rodzaj nerwic, lecz o n. wywołaną urazem jatrogennym (-r jatropwogenia).
nerwica lękowa: odmiana nerwicy, w której objawem górującym jest lęk sytuacyjny (fobia).
nerwica narządowa: nie chodzi o umiejscowienie nerwicy w narządzie, jako błędne należy uznać terminy “nerwica serca”, , nerwica żołądka”itp.
Chodzi o psychopodobne zaburzenia somatyczne-choroby psychosomatyczne, nerwica natręctw, syn, n. z natręctwami, n. anankastyczna.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • przewlekłe nadużywanie
  • zespoły psychopodobne
  • choroby psychopodobne schizofrenia
  • temperament a narkomania
  • zespół depresyjno pitiatyczny

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Idee nadwartościowe.
Pary łączą się pod wpływem romantycznej miłości
Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.
Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie.
Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści.
Potrzeba seksu czyli wirtualny początek życia
Urojenia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 25, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna