Zakłócenie mechaniz. mów homeostatycznych odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób somatycznych i psychicznych. | Psychologia kliniczna

Zakłócenie mechaniz. mów homeostatycznych odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób somatycznych i psychicznych.

homilopatia, lzmilqpmnm pierwotnie termin wprowadzony przez Kraepelina oznaczał reakcję psychopatologiczną w następstwie zaburzeń percepcji zjawisk zachodzących w otoczeniu, np. odczyn urojeniowy u głuchoniemych lub niedosłyszących.
W Polsce terminu tego użyto (T.
Bilikiewicz)dla określenia ludzi z nieprawidłową osobowością, powstałą w wyniku utrudnionego kontaktu z otoczeniem lub niemożności realizowania swoich potrzeb i aspiracji w następstwie kalectwa, przewlekłej choroby, niepełnej sprawności.
Osoby homilopatyczne bywają dysforyczne, złośliwe, agresywne.
Mogą jednak kompensować swoje poczucie mniejszej wartości wyżywając się w realizacji celów zastępczych (muzyka, malarstwo, poezja).
hospitalizuj s choroba szpitalna.
Zmiany zachowań w następstwie długotrwałej hospitalizacji i izolacji ud normalnych warunków życia.
Wypersomma s nadmierna senność.
id (ono): jedna z trzech wyróżnionych przez 2.
Freuda struktur osobowości, oznaczająca ogół nieświadomych, pierwotnych, prostych, biologicznych tendencji popędowych.
idee nadwartościowe s myśli nadwwwściowe: przekonanie silnie zabarwione emocjonalnie, które człowiek uważa za szczególnie ważne i słuszne, zajmujące w jego systemie wartości centralne miejsce.
Ln, są bliskie fanatyzmu, a więc propagowaniu poglądów politycznych, społecznych, religijnych przy jednoczesnym nietolerowaniu innych przekonań.
Ln, mogą odgrywać pozytywną, ale również szkodliwą społecznie rolę.
Zdarzają się u ludzi zdrowych, u ludzi z osobowością nieprawidłową i w niektórych psychozach.
iloraz inteligencji, 11, 10, s lntelligence QuotienL wskaźnik poziomu inteligencji oznacza stosunek wieku inteligencji (WJ, )do wieku życia (W.
Z, )pomnożony przez 100.
Stosując skale inteligencji w reprezentatywnych próbach populacyjnych, obliczono średni poziom inteligencji (90-lO 9), zaś stosując odchylenie standardowe 16-określono poziomy wyższe (i, ponadprzeciętną, wysoką, bądź bardzo wysoką), a także i niższe (i, poniżej przeciętnej, poziom odpowiadający ociężałości umysłowej i wreszcie pogranicza upośledzenia umysłowego i upośledzenia (wartości U poniżej 683.
iluzje, illasizner, syn, złudzenie zmysłowe, złudy zmysłowe: zaburzenia spostrzegania polegające na błędnej percepcji realnie istniejących przedmiotów.
U ludzi zdrowych podlegają sprostowaniu, w psychozach towarzyszy im duża siła przekonania zbliżona do OTO (CO.
iluzje pamięciowe s złudy pamięciowe (utożsamiające), syn, paramnezje.
Są to zafałszowania pamięci polegające na zniekształceniu zapamiętanych zjawisk.
Występuje w psychozach schizofrenicznych, w paranoi, parafrenii i u chorych na nerwicę.
Napadowu w postaci–napadów dysmnestycznych (stany dćja vu, deja vecu), występują u chorych na padaczkę.
imago: dosłownie obraz, wizerunek.
Termin używany przez psychoanalityków oznaczających osobę znaczącą, z którą człowiek wiąże silne emocje.
Osoba ta może personifikować jedno z rodziców, niekiedy terapeutę.
imbecylizm s nie używany obecnie syn, upośledzenia umysłowego stopnia umiarkuW 3 OC 2 O.

impulsywne czynności, acmner immdshue: oznaczają dokonywanie czynów bez zastanowienia, jedynie pod wpływem popędu albo silnego afektu.
incesus s kazirodztwo.
indukowana psychoza, obłęd udzielony, purmzia mdaca, parmzia w (gęesw, Oanc, wije a deux.
Oznacza wystąpienie psychozy na drodze sugestii u osoby przebywającej dłuższy czas z osobą chorą psychicznie.
Odizolowanie osoby chorej powoduje szybkie wygaśnięcie objawów udzielonych u drugiej.
inkoherencja, mcoWerenm: zaburzenia toku myślenia polegające na rozerwaniu związków między poszczególnymi słowami.
Występuje w zespole splątania (amencji)i jest wyrazem głębokich zaburzeń jakościowych świadomości.
intencja paradoksalna: jedna z technik psychoterapeutycznych, polegająca na zlecaniu pacjentowi (np. z nerwicą lękową), aby przez chwilę pragnął tego, co wzbudza zazwyczaj lęk.
Dzięki tej technice pacjent może uzyskać dystans do swoich fobii.
interseksualizm: oznacza współistnienie cech płciowych męskich i żeńskich u jednego osobnika.
Przejawami i, jest nieprawidłowy skład chromosomowy, budowa anatomiczna narządów płciowych, rodzaj gonad, profil sekrecji hormonów płciowych.
interwencje kryzysowe s krótkoterminowe, doraźne działania przeważnie u osób wymagających nagłej pomocy w sytuacjach krytycznych (tendencje samobójcze, zawód miłosny, konflikt małżeński, ostry zespół abstynencyjny itp).
Pomocy mogą udzielać telefony zaufania, poradnie pomocy kryzysowej, oddziały pomocy doraźnej itd. introwersja: nastawienie człowieka do wewnątrz, na własne życie psychiczne, łączy się z utrudnionym kontaktem z otoczeniem.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • złudzenia i iluzja
  • złudy pamięciowe utożsamiające

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zaburzenia seksualne.
Pojawił się taki pomysł, że zaczął to Kelly i on wprowadził takie pojęcie jak konstrukty osobiste
Aspekty prawne parasomnii.
Parasomnia snu REM.
Parasomnia snu NonREM (zaburzenia wzbudzenia).
Taki prosty mechanizm wyjaśniania nadaje się tylko do niektórych zaburzeń
Porażenie przysenne polega na kilkuminutowej uogólnionej niezdolności poruszania się i mówienia.
Narkolepsja.
Leczenie bezsenności.
Koncepcje behawioralno- poznawcze- powiadają,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna