Wdrażanie. | Psychologia kliniczna

Wdrażanie.

Stopień wdrożenia ustawy zależy od celów zawartych w trzech przedstawionych grupach przepisów: Wyniki wdrażania pierwszej grupy ograniczają się do powstania Rady ds.
Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz stworzenia podstaw prawnych do powołania wojewódzkich ośrodków poradnictwa i pomocy psychospołecznej.
Wyniki realizacji drugiej grupy są bardziej konkretne.
Ustawa przyspieszyła rozwój ośrodków rehabilitacyjna-wychowawczych: w ciągu 2 lat liczba ich wzrosła z 19 do 35.
W 1995 r. zorganizowano 22 środowiskowe domy samopomocy, a w 1997 r. ich liczba prawdopodobnie wzrosła do 150 jednostek.
Opracowano i ogłoszono docelową sieć publicznych zakładów psychiatrycznej upieki zdrowotnej, którą część wojewodów skutecznie wykorzystuje w realizacji zadań i celów przewidzianych w art. 6 i 55 ustawy.
Ocena wdrażania przepisów trzeciej grupy obejmuje gwarancje administracyjna-medyczne i sądowa-procesowe.
Z badań nad przepisami administracyjna-medycznymi, które przeprowadzono w ciągu 2 lat wynika, że odsetek przyjętych bez zgody do szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych wynosi średnio 8, 9 ogółu hospitalizacji, a większość tych przyjęć (96%3 odbywa się w trybie nagłym: art.
23-8-L 4%, art. 24-7. 96%i art.
28-3.
/9. Przyjęcia w trybie wnioskowymstanowią tylko 4%.
W 1996 r. przyjęto przymusowo o 66%osób więcej niż w 1995 r.
Około 339 osób przyjętych przymusowo wyrażało potem zgodę na pobyt w oddziale.
Odsetek przyjęć bez zgody do szpitali psychiatrycznych w 1996 r. wahał się w granicach od 1, 3 do 27, 1, średnio wynosił 10, 6, a do oddziałów psychiatrycznych szpitali ogólnych od O do 30, 7, średnio 6.
4.
Do istotnych rezultatów wdrażania przepisów administracyjna-medycznych należy obniżenie liczby ambulatoryjnych badań sądowa-psychiatrycznych wyko.

nywanych poza zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej i korzystny wpływ ustawy na stosowanie przymusu bezpośredniego: zmniejszenie liczby unieruchamianych pacjentów, skrócenie średniego czasu epizodów unieruchomienia o 38%, względny wzrost udziału zachowań agresywnych (z 64%do 749)jako przesłanki unieruchomienia.
Ze sprawozdań statystycznych MS-S I 6 Ministerstwa Sprawiedliwości, które są głównym źródłem informacji o wdrażaniu przepisów sądowa-procesowych wynika, że rozpatrzone przez sądy sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowiły w 1995 r. 2. 59, a w 1996 r. -3. 5%wszystkich spraw rodzinnych z zakresu spraw cywilnych i 25%spraw rodzinnych nieprocesowych.
W 1996 r. rozpatrzono o 459 więcej wniosków niż w 1995 r.
Wśród spraw rozpatrzonych przez sąd merytorycznie (co do istoty)i niemerytoryczniew latach 1995 i 1996 dominowały sprawy o przymusowe przyjęcie do szpitala w trybie nagłym na podstawie art. 23 (merytorycznie-73’%, niemerytorycznie-68%).
Odsetek spraw z art. 29 wynosił odpowiednio 12 i 16, a więc 3-i 4-krotnic więcej niż przyjęcia do szpitala w trybie wnioskowym.
Różnica ta jest jednym z przejawów nieprawidłowego funkcjonowania tego trybu, a usunięcie owych mankamentów stanowiło główny cel nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uchwalonej dnia 31 lipca 199/r.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.
2.3. Ubrania, higiena osobista.
2.2. Zdrowe mieszkania, czystość, ciepto.
2. ZDROWE OTOCZNIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE.
MEDYCYNA I ZDROWIE UTOPIAN

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 19, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna