Ochrona zdrowia psychicznego. | Psychologia kliniczna

Ochrona zdrowia psychicznego.

Według definicji WHO zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub kalectwa.
Taki idealny stan rzadko jest osiągalny i to na niezbyt długo.
Nie ma ścisłej definicji zdrowia psychicznego.
Najczęściej przyjmuje się, że jest to pojęcie wielowymiarowe, raczej przces niż stan, kontinuum między zdrowiem i chorobą.
Jest to proces, który w czasie życia człowieka te zbliża się lu idealnego, dobrcstanu”, tu do granic choroby pzruszqjącsię w szerokiej, niejasnej strefie ich pogranicza.
Powzdzenie lub pzrażki w tej wędrówce zależą m.in.od zdolności przystoszwawczych człowieka, legł systemu.

wartości, poziomu zaangażowania, jak i od czynników zewnętrznych: systemu oparcia społecznego i obiektywnych trudności, które się napotyka.
Zdolności przystosowawcze są plastyczne, podatne na trening, da się również kształtować system oparcia społecznego-można zatem podnosić poziom zdrowia psychicznego zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.
Doskonalenie takie jest najskuteczniejsze u osób młodych, dlatego w programach promocji zdrowia największe znaczenie ma wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
W takim dążeniu do doskonałości łatwo jednak popaść w szkodliwą przesadę i pozbawić dziecku beztroskiej radości życia i możliwości prawidłowego rozwoju emocjonalnego.
Zarówno dziecko, jak i człowiek dorosły ma prawo do zaspokajania podstawowych potrzeb, m.in.wolności, bezpieczeństwa, niezależności, szacunku i tolerancji ze strony otoczenia.
Zaspokojenie tych oczywistych potrzeb jednostki wymaga we współczesnym społeczeństwie wszechstronnych działań, które-jak wykazały doświadczenia wielu krajów-nie są możliwe bez właściwych uregulowań prawnych.
W Polsce takim aktem prawnym jest Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
Starania o ustawowe określenie praw chorych psychicznie i zasad organizacji opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi trwały w Polsce kilkadziesiąt lat.
Brak regulacji ustawowej pozbawiał pacjentów lecznictwa psychiatrycznego instytucjonalnej ochrony ich praw obywatelskich w razie konieczności zastosowania przymusu zewngtrznego.
Brak właściwej regulacji prawnej utrudniał również pracę personelu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zachowania słuzące zachowaniu zdrowia psychicznego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ
5. Metody terapii czynności wyższych
4. Mechanizmy restytucji
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
2. Ogólne zasady terapii czynności wyższych
ZASADY REHABILITACJI CHORYCH Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI WYŻSZYCH PO OGNISKOWYCH USZKODZENIACH MÓZGU
f. Badanie czynności pisania (grafii)
Próby na powtarzanie obejmują zazwyczaj:
Wreszcie bardzo ważną grupę prób w tej części badania stanowią próby dotyczące orientacji przestrzennej,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna