Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.

Wprowadzenie.
W rozdziale tym zostaną omżwione właściwości środków leczniczych i nicie niczych, których wspólną cechą jest zdolność modyfikowania samopoczucia.
, i zachowania.
Są to zatem środki psychoaktywne.
Część tych irzdkżw znajduje się w obrocie handlowym, inne dostępne są wyłącznie na recepty(niektóre tylko na, recepty z wturnikiem), a jeszcze inne są pozyskiwane na czarnym rynku, ‘zęść.
tych środków ma działanie przeciwbólowe, inne wyróżniają się silnym działaniem nasennym, niektóre pobudzającym, a jeszcze inne są powszechnie używane jako środki uspokajające.
Właściwości niektórych ircdkćw były znane już w starożytności, pełnił one znaczącą rolę w rozwoju kultur(np.alkohol, haszysz, opium).
Rozwój komunikacji w XX wieku przyczynił się du powstania czarnego rynku na środki psychoaktywne, zwłaszcza tam, gdzie nie uprawia się roślin będących dla nich S UTOWCTI.
Z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a zawsze z uzależnieniem od nich, wiążą się straty zdrowotne jednostki, straty emocjonalne i materialne, ponoszone przez rodzinę, straty ekonomiczne i społeczne(koszty związane z leczeniem uzależniniych i pomocą dla nich, przestępczość).
W 10, rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych wyróżniono następujące stany jako następstwa epizodycznego lub stałego kontaktu ze środkiem psychoaktywnym:Ostre zatrucie.
Jest tu stan pc wypiciu alkoholu lub przyjęciu innego środka, powodujący zaburzenia świadomości, procesów poznawczych, spostrzegania, afektu lub innych funkcji i reakcji psychofizjclogicznych.
Używanie szkodliwe.
Stan gdy kontaktowi ze środkiem przypisuje się następstwa somatyczne(np.zapalenie trzustki po nadużyciu alkoholu)lub psychiczne(obniżenie nastroju po ciągu alkoholowym).
Zespól uzależnienia.
Zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych powstający, gdy przyjmowanie środka(lub grupy środków)dominuje nad zachzwaniami, które charakteryzowały jednostkę przed uzależnieniem się.
Wyróżniającym się objawem zespołu jest silne, odczuwane jako nie do odparcia, pragnienie przyjmzwania środka psychoaktywnego.
Przyjęcie środka nawet po długim okresie abstynencji może powodować gwałtowny nawrćt innych objawów zespołu.
Można przyjąć, że zasadne jest rozpoznawanie uzależnienia, gdy jednostkę charakteryzują trzy lub więcej spośród 6 niżej wymienionych cech:1.
Silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania środka psychoaktywOSZO.
2. Trudności z samokontrolą w powstrzymaniu się od przyjęcia środka, jego ilości i zaniechania przyjmowania(np.przerwania ciągu alkoholowego).
3. Fizjologiczne objawy występujące, gdy dochodzi do zaniechania przyjmowania środka lub wydatnego zmniejszenia dawki dobowej:objawy zespołu abstynencyjnego są charakterystyczne dla przyjmowanego środka(środków z tej samej grupy), może mieć miejsce przyjmowanie środka(lub środka z tej samej grupy)w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia wystąpienia zespołu abstynencyjnego.
4. Istnienie tolerancji, tj.sytuacji, gdy dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest przyjmowanie dawek wyższych niż te, które wcześniej taki efekt zapewniały.
5. Utrata istniejących przed uzależnieniem się zainteresowań i poszukiwania przyjemności i skoncentrowanie się na zdobywaniu środka.
6. Przyjmowanie środka mimo istnienia jawnie szkodliwych następstw(marskość wątroby u alkoholika, żuhaczka zakaźna w przypadku przyjmowania środka dożylnie).
Krócej lub dłużej trwający kontakt ze środkiem o potencjale uzależniającym prowadzi do wytworzenia się zależności psychicznej.
Jest to stan, w którym środek jest przyjmowany po to, aby doświadczyć oczekiwanego i pożądanego działania albo też uniknąć złego samopoczucia z powodu braku środka.
Zależność psychiczna nie prowadzi do pojawiania się objawów zespołu abstynencyjnego, jeżeli środek zostaje odstawiony.
Zależność fizyczna powstaje, gdy środek(środki z tej samej grupy)jest przyjmowany w coraz to większych dawkach, potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu.
Zachodzi zatem zjawisko tolerancji w następstwie wytworzenia się neuroadaptacji i pojawiania się zespołu abstynencyjnego, gdy ma miejsce jej załamanie się, jeśli środek zostaje odstawiony.
To I era n ej a zależy od właściwości osobniczych, najprawdopodobniej związanych z układami enzymatycznymi, jest różna w odniesieniu do różnych środkćwu tych samych osób.
Tolerancja zachodzi tyłku wobec trzech grup środków:oplątów, alkoholu oraz uspokajających i nasennych.
Oznacza to, że tylko te grupy mogą prowadzić do wytwarzania się zależności fizycznej.
Zespól abstynencyjny.
Składają się nań objawy somatyczne oraz objawy ze strony stanu psychicznego o różnym nasileniu.
Zespół abstynencyjny z majaczeniem.
Zaburzenia psychotyczne przewlekle(najczęściej w przebiegu alkoholizmu).
Zaburzenia powstałe w związku z długotrwałym przyjmowaniem środka:krótkotrwałe(trwające sekundy lub minuty)powracanie doznań psychotycznych(np.omamów po przebytym majaczeniu), trwale zaburzenia osobowości i zachowania, przewlekle występujące zaburzenia afektu, otępienie, zaburzenia procesów poznawczych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-psychiczne-spowodowane-uzywaniem-srodkow-psychoaktywnych-2
 • wzpracowanie o roli srodkow informacznzch
 • sub psychoaktywne u roślin objawy
 • zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
 • środkiem psychoaktywnym
 • alkohol jako srodek psychoaktywny
 • zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych psychologia
 • zaburzenia psychiczne spowodowane alkochol objawy
 • środki psychoaktywne (zaburzenia świadomości)
 • srodki psychoaktywne
 • skutki podlugim ciagu alkoholowym
 • psychologia środki psychoaktywne
 • objawy przyjęcia środków psychoaktywnych
 • objawy przyjecia
 • dlugotrwale nastepstwa uzywania środków pobudzajacych
 • ZACHOWANIA POD WPŁYWWEM SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Niektórzy doszukując się związku pomiędzy zanikami mózgu a schizofrenią-stwierdzili,
Należy się zgodzić, iż tomografia komputerowa głowy (TK) stanowi obecnie
A n g i o gr a fi a (kontrastowanie tętnic mózgowych)
Niestety, niepowodzenia w walce z uzależnieniami są również konsekwencją podejścia redukcjonistycznego.
Badanie kontrastowe układu pływowego mózgu.
Badania neuroradiologiczne.
Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości.
Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna