Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych. | Psychologia kliniczna

Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.

Nabyty zespół upośledzenia odporności AIDS(Aeąuired lmmune Defeiency.
Synlrome)stanowi na tyle powwżne zagrożenie dla zdrowia i życia, że chorobie należy również w podręczniku psychiatrii poświęcić nieco więcej uwagi.
Pierwsze przypadki choroby(chociaż zachorowania zdarzały się wcześniej)opisano.
w 1980 r.w Stanach Zjednoczonych i na Haiti, a także w Zatrze(Afryka).
Od te czasu liczba chorych rośnie w zastraszającym tempie, zwłaszcza na kontynencie.
amerykańskim i afrykańskim, a także w Europie Zachodniej.
W Polsce również.
wyraźnie wzrasta liczba chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV.
Istnieje poważne niebezpieczeństwu wzrostu zachorowań, związane zarówno z niskim poziomem kultury seksualnej, jak i z nietolerancyjnymi postawami niektórych grup społecznych wobec zakażonych osób, co powoduje zatajanie faktu nosicielstwa.
Chorobę AIDS wywołuje retrowirus, zwany HIV(Human lmmunedeficiencyWirus)z grupy ludzkich wirusów T-limfocytotropowych(HTLV).
Zakażenie wirusem prowadzi do uszkodzenia układu odpornościowego i przypomina inny znany defekt tego układu-wrodzoną dysplazję albo agenezję grasicy.
Obiektywnym dowodem zakażenia wirusem jest obecność przeciwciał anty-HIV lub wyizolowanie samego wirusa.
Wynik tego badania nie jest oczywiście równo-znaczny z rozpoznaniem AIDS.
Część osób zakażonych pozostaje klinicznie zdrowa.
Rozwinięty pełnoobjawowy zespół choroby AIDS występuje u około 15%zakażznych chorych.
Z punktu widzenia rckowniczego dla wystąpienia choroby AIDS mogą mieć znaczenie następujące objawy(cytuję według Lutyńskiej, l 99 O):kandydozajamy ustnej, leukoplakia włochata na powierzchni języka, zmiany okołozęboweo typie nietypowego zapalenia dziąseł i wrzodziejące zapalenie dziąseł, półpasiec, zmiany okołoodbytnicze wywołane przez wirus Aerpew, łojotokowe zapalenie skóry twarzy, tulzwia i kończyn, plamica małoplytkzwa, mięczak zakaźny w postaci drobnych guzkńw na skórze.
Istnieje też wykaz chorób, których wystąpienie może wskazywać na istnienie niedoboru immunologicznego typu komórkowego.
Chodzi tu o niektóre nowotwory(np.mięsak Kaposiego), niektóre robaczyce i choroby pierwotniakowe, pewne rodzaje grzybic, zakażeń bakteryjnych i wirusowych.
Wśród objawów klinicznych AIDS do częstych(20-259)należą objawy neurologiczne:bóle głowy, objawy ogniskowe i oponowe.
Są one wyrazem uszkodzenia układu nerwowego w następstwie podostrego zapalenia mózgu, guza mózgu(chłoniak pierwotny), powikłań naczyniowych w związku z zapaleniem wsierdzia oraz krwawień do o u n.z powodu trcmbocytopenii(była o tym mowa w rozdziale dotyczącym zespołów otępiennych).
Z chorobą AIDS wiąże się też różne aspekty psychiatryczne.
Można je ująć w 4 grupy:1.
Objawom neurologicznym, świadczącym o organicznym uszkodzeniu o u n.towarzyszą objawy otępienia.
U niektórych chorych mogą one wyprzedzać inne objawy choroby.
Występują zaburzenia pamięci krótkotrwałej, utrudnione skupienie uwagi, wycofanie się z kontaktów społecznych, zanik zainteresowań, spowolnienie psychoruchowe, aż do bezruchu i mutyzmu.
llowoczesne techniki obrazowania mózgu z tomografią komputerową(TK)i jądrowym rezonansem magnetycznym(MRD pozwoliły na wykrycie zmian zamkowych w strukturach podkorowych, ale również, choć w mniejszym zakresie, w korze mózgowej.
Chociaż etiologia zmian otępiennych u chorych na AIDS nie jest całkiem jasna, istnieje prawdopodobieństwo, iż ich przyczynę stanowi bezpośrednie zakażenie wirusem HIV.
W przebiegu organicznego uszkodzenia mózgu mogą pojawiać się stany psychotyczne o typie organicznej halucynozy lub zespoły jakościowych zaburzeń świadomości(np.majaczenie).
Zachorowanie na AIDS lub jedynie zakażenie wirusem HIV, potwierdzone badaniem serologicznym, może być potężnym stresem powodującym głębokie reakcje depresyjne i przewlekle odczyny nerwicowe z przewagą lęku, hipochondrycznej samoobserwacji i rezygnacji z obowiązków zawodowych oraz wszelkich kontaktów społecznych.
W grupach zwiększonego ryzyka(homoseksualiści, ludzie prowadzący zbyt swobodne życie seksualne z wielu partnerami, narkomani, chorzy na hemofilię)mogą się pojawić zarówno objawy nerwicowe, jak i psychotyczne o charakterze urojeń hipochondrycznych, mimo negatywnych wyników badań w kierunku zakażenia wirusem HIV(Jakitowicz i wsp, , l 99 O).
Ignorancja dotycząca źródeł zakażenia chorobą oraz kolportowane informacje o jej nieuleczalności zwiększają u ludzi poczucie zagrożenia i postawę lękową.
Z powyższych uwag wynika, że przed psychiatrią piętrzą się w najbliższym okresie liczne obowiązki związane zarówno z leczeniem zaburzeń psychicznych u chorych na AIDS lub zakażonych wirusem HIV, jak i dotyczące działań psychoprofilaktycznych.
Przede wszystkim mam na myśli podnoszenie poziomu wiedzy na temat źródeł zakażenia wirusem HIV i krzewienie właściwych postaw wobec ludzi zakażonych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • objawy otepienne u chorych dializowanych
 • agenezja grasicy
 • powikłania neurologiczne u chorych dializowanych
 • objawy oponowe i ogniskowe
 • zaburzenia neurologiczne u chorych dializowanych
 • aids powikłania
 • encefalopatia dializowanych
 • uszkodzenie mózgu w AIDS
 • powikłania w dializoterapii
 • aids objawy i powikłania
 • powikłania neurologiczne dializoterapii
 • objawy uszkodzenia mozgu w aids
 • encefalopatia na podlozu organicznym
 • chłoniak u dializowanego
 • neurologiczne powikłania u chorych hemodializowanych
 • kto leczy chorych dializowanych
 • hipochondria dotycząca chorych na hiv
 • encefalopatia o podlozu organicznym
 • neurologiczne powikłania dializoterapii

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

4. UTOPIŚCI WOBEC PROBLEMU ŚMIERCI.
3.3. Utopijne lekarstwa i wiedza medyczna.
3.2. Szpitale, domy starców.
3. SZTUKA LEKARSKA W UTOPIACH
2.10.2. Natura jest przeciwnikiem człowieka.
2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna