Leczenie. | Psychologia kliniczna

Leczenie.

Leczeniem przyczynowym można objąć tylko niewielki odsetek chorych.
Dotyczy ono np.przypadków padaczki objawowej.
Leczenie choroby podstawowej powoduje ustąpienie napadów padaczkowych.
W przeważającej liczbie przypadków leczenie sprowadza się do zapobiegania napadom.
Główna rola przypada farmakoterapii.
Nie dysponujemy jeszcze idealnym lekiem przeciwpadaczkowym, kontrolującym wszystkie rodzaje napadów i pozbawionym jakichkolwiek działań ubocznych(niepożądanych).
Leczenie chorych na padaczkę uzależnia się od wielu czynników, m in.wieku chorego, morfologii i częstotliwości napadów, ich stosunku do rytmu snu i czuwania, stanu ogólnego chorego(np.współwystępowania innych chorób)i wreszcie od tolerancji leków, która jest indywidualną cechą każdego pacjenta.
W miarę możności staramy się ograniczyć do jednego leku przeciwpadaczkowego, doświadczenia bowiem ostatnich lat wykazywały pierwszeństwo monoterapiiprzed politerapią.
Z punktu widzenia interesu chorego dobiera się lek u najszerszym zakresie działania i wpływający korzystnie na stan psychiczny.
Powinno się bowiem unikać zwalczania napaduw, za wszelką cenę”.
Istnieją nawet poglądy c korzystnym działaniu, rozładowującym”napadu drgawkowego, oczywiście u niektórych chorych(dotyczy to np.osób z długo utrzymującymi się stanami pomrocznymi).
Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien być poddany kompleksowej ocenie:klinicznej(rozpoznanie różnicowe)i elektroencefalograficznej.
Po włączeniu leku konieczna jest kontrola farmakologiczna.
Szczególną uwagę przywiązuje się, w nowocześnie pojętej farmakoterapii chorych na padaczkę, do monitorowania stężenia leku we krwi.
ProOl dobowy leku przeciwpadaczkuwego powinien mieć ścisły związek z rytmiką napadów.
Odpowiedz kliniczna koreluje na ogół dodatnio z wynikami badań EEG i parametrami’farmakokinetycznymi.
Niepowodzenia lecznicze mzgą mieć różne żrudła.
Jednym z nich jest brak*zdyscyplinowania chorych.
Badania stężenia leków we krwi wykazały bowiem, że’połowa leczonych chorych, którzy nie są dostatecznie kontrolowani, nie zażywa leków w ustalonej przez lekarza dawce lub zalecanym okresie.
Istotny wpływ na ostateczny wynik leczenia ma zarówna osobowość lekarza, jak i postawa pacjenta.
oraz jego rodziny.
Właściwe postępowanie lecznicze daje gwarancję całkowitej kontroli napadów u 50-609 chorych, a u dalszych 15-25’%znaczącą poprawę.
W leczeniu poszczególnych odmian napadów bierze się pud uwagę nie ich miejsc w układzie klasyfikacyjnym, lecz przede wszystkim morfologię i częstotliwość.
Napady drgawkowe uogólnione(duże).
Większość epileptologów uważało do niedawna pochodne kwasu barbituranowego za podstawową grupę lekuw w leczeniu tych napadów.
Dzisiaj stosuje się je raczej w ostateczności i przez krótki czas.
Wskazane są pochodne hydantoiny, np.fenytoma, z grupy pochodnych pirymidyncwych-primidon, karbamazepina, kwas walproinowy i jego pochodne, pochodne benzodiazepiny(klonazepam).
Napady uogólnione absencyjne(małe).
Za najskuteczniejszą grupę leków uchodzą dzisiaj pochodne kwasu wa(promowego, w dalszej kolejności etosuksymid, klonazepam i wigabauyna(Sabril).
U chorych z napadami małymi(pemmu()trzeba pamiętać o niebezpieczeństwie uaktywnienia się napadćw dużych(toniczna-klonicznych).
Zachodzi wówczas konieczność włączenia drugiego leku, który by temu zapobiegał.
Napady częściowe proste.
We wszystkich odmianach tych napadów ogniskowych mają zastosowanie(w kolejności zmniejszającej się skuteczności):fenytoina, karbamazepina, prymidon, fenobarbital i klcnazepam.
Napady częściowe złożone.
Za najskuteczniejszy lek uważa się od wielu lat karbamazepinę, a potem kolejno-fennoinę, prymidon, fenobarbital, klonazepami wigabatrynę.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

a. Przygotowanie do resocjalizacji
Plan resocjalizacji przewiduje:
Prognoza resocjalizacji
c. Przykłady diagnoz kliniczno-penitencjarnych
b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna