Podział guzów według umiejscowienia. | Psychologia kliniczna

Podział guzów według umiejscowienia.

Guzy okolicy czołowej.
Uszkodzenie okolic czołowych powoduje, wypadniecie”najbardziej ludzkich cech psychicznych i prowadzi dc głębokich zaburzeń osobowości, które opisaliśmy w podrozdziale dotyczącym pourazowych zaburzeń psychicznych(zespół czołowy ze sklepiswści i z podstawy płata).
Guzy okolicy skroniowej.
Z punktu widzenia psychofijologicznego płaty)skroniowe stanowią część układu limbicznego, który steruje luźnymi czynnościami trzewna-somatycznymi i emocjonalnymi.
Układ skroniowa-limbiczny ma bogate(połączenia z innymi częściami mózgowia.
Guzy prawego płata skroniowego*(półkuli nie dominującej)mogą przez dłuższy czas nie dawać objawów neurologicznych.
Z punktu widzenia psychiatrycznego dominacja półkul ma mnicjs:TdCZCDlC.
Wśród typowych objawów uszkodzenia płatów skroniowych wymienia sit charakterystyczne zaburzenia widzenia, ogniskowe zaburzenia mowy(afazja).
oraz inne ogniskowe objawy korowe(aleksja, agrafia, akalkulia, niekiedy amuzja).
Bogatą symptumatykę psychopatologiczną mają napady padaczkowe z objawami prostymi i złożznymi(padaczka skroniowu), które bardziej szczegółowo omawiamy w podrozdziale dotyczącym padaczki.
Obustronne zniszczę-.
nie płatów skroniowych wywołuje objawy, którym nadano nazwę zespołu Kliivera i Bucy’ego.
Objawy tego zespołu, opisane pierwotnie u małp, można odnaleźć w zespole skroniowym Landolta(c którym była mowa wyżej).
Guzy okolicy ruchowo-czuciowej szybko dają ogniskowe objawy neurologiczne oraz napady padaczkowe.
Rozszerzenie procesu rozrostowego na okolice ciemieniowe przejawia się ogniskowymi objawami korowymi(agnozję, apraksje, aleksję).
Guzy tej okolicy nie odznaczają się charakterystyczną symptomatykąpsychopatologiczną.
Guzy okolicy ciemieniowej wywołują objawy neurologiczne, ogniskowe objawy korowe(psychiczne), napady padaczkowe, zaburzenia poczucia schemat ciała(zjawiska dysmorfognuzji).
Stopniowo rozwija się zespół otępienny(i zaburzenia osobowości), poprzedzony stosunkowo długim okresem skarg neurasteniczmch.
Nlarastanie ciśnienia wewnąuzczaszkowego pociąga za sobą zaburzenia przytomności i jakościowe świadomości.
Guzy okolicy potylicznej nie są związane z jakąś swoistą symptomatkąpsychiatryczną.
Zaburzenia psychiczne(ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości)są zwykle wyrazem wzmożonego ciśnienia wewnąuzczaszkowego.
W guzach tej okolicy występują często napady padaczkowe częściowe z objawami prostymi, o charakterze napadów wzrokowych(pńcrzmuw).
Guzy półkul-to grupa guzów, które wrastają w głąb z płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych, rozwijające się w komorach bocznych, ciele modzelowatym i przegrodzie przezroczystej.
Dają one szybko ciężkie zaburzenia funkcji poznawczych(otępienie)oraz ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości.
Dla guzów przegrody przezroczystej typowe są zmiany charakterologiczne oraz napadowe zaburzenia węchu i smaku.
Guzy pnia.
Uważa się, że pień mózgu jest nie tylko siedzibą funkcji ważnych życiowo, ale również funkcji emocjonalnych, a mianowicie uczuć pierwotnych(pro(apatycznych).
Zaliczamy tutaj popędy, proste uczucia przyjemności i przykrości itd.
Struktury pnia odpowiadają za stan przytomności(stan czuwania-wgiMmiw).
Guzy tej okolicy objawiają się przeważnie szybko narastającym otępieniem oraz zaburzeniami świadomości.
Niekture z objawów i zespołów psychopatologicznych mogą wskazać na umiejscowienie guza.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • guz mzgu objawy
 • Guz mzgu
 • objawy guza mozgu
 • apraksja
 • guz mózgu w okolicy ciemieniowej
 • guz w czesci potylicznej
 • guz skroniowy
 • zmiany w okolicach skroniowo-centralno ciemieniowych autyzm
 • guz okolicy ciemieniowej
 • guz mózgu okolicy ciemieniowej
 • guz mózgu w części potylicznej
 • rokowania guz wgłowie w części płata skroniowo potylicznego strona prawa
 • guz na części potylicznej
 • guz mózgu w placie czolowo skroniowym
 • guz okolicy ciemieniowej lewej
 • guzy potyliczne
 • guz mózgu w części ciemieniowej
 • guz mózgu skroniowy
 • guz w placie czolowym
 • guz w czesci ciemieniowej
 • guz w części czołowej
 • guz w częsci skroniowej objawy
 • plyn w placie skroniowym mozgu
 • napady padaczkowe ciemieniowe
 • zaniki korowe w okolicach czołowych skroniowych i ciemieniowych
 • guzy płata skroniowego objawy
 • guz w okolicy skroniowej
 • guz okolicy czołowo
 • guz części skroniowej
 • guz w okolicy ciemieniowej
 • zaburzenia w okolicach czołowo skroniowych
 • guz okolicy czolowo ciemieniowej
 • częsci ciała w jęyzku pilckim
 • guz okolicy ciemieniowej prawej
 • guz lewej okolicy ciemieniowej-meta
 • apraksja aleksja agnozja co to znaczy
 • guz prawego plata czolowego
 • guz skroroniowej
 • guz w części skroniowo potylicznej
 • guz mózgu okolicaciemieniowa
 • guz mozgu plat skroniowy objawy
 • guz okolic ciemieniowych
 • guz na szyj w czesci potylicznej
 • guz mózgu po stronie ciemieniowej
 • guz części potylicznej
 • guz mózgu płat limbiczny
 • guz mózgu skroniowo potylicznej
 • guz mózgu skroniowo-ciemieniowy
 • guz mózgu plata skroniowego prawego
 • guz lewej czesci czołowej

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Cele epidemiologii.
Myślenie jako istota procesów poznawczych człowieka
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych (epidemiologia) .
Poruwnując obydwa systemy diagnostyczna-klasyfikacyjne,
Klasyfikacja OSM-IV obejmuje następujące główne kategorie diagnostyczne:
Teoria uwagi B. Fishera
Osie diagnostyczne DSM-IV przedstawiają się następująco
W pierwszej części podręcznika wspomniano u układzie nozugraficznym, opartym na teorii edoepigenezy T.
Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ruchy oka skokowe

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 19, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna