Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowomydf(ICD-10)uwzględnia się zaburzenia psychiczne na tle organicznym w grupić’kategorii diagnostycznych.
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi”.
Przez, zaburzenia organiczne”rozumie się zespół psychopatologiczny uwarunkowany dysfunkcją mózgu wywołaną jego chorobami, uszkodzeniami lub urazami.
Zaburzenia funkcji mózgu mogą być pierwotne, dotyczy@bezpośrednich uszkodzeń mózgu, lub wtórne, kiedy choroba(np.układowa)dotyka różnych narządów, w tym także mózgu.
Pojęcie, urganiczności”przeszli w psychiatrii pewną ewolucję.
Kojarzyło się ono w starszej psychiatrii z wprowadzonym przez 1.
Bleulera pojęciem zespołu psychoorganicznego(las organischiPsychosyndrum).
Zgodnie z definicją, zespćl psychcorganiczny miał być zawsze skutkiem trwałych i znacznych zmian morfologicznych mózgu, z czym wiązało się pesymistyczne rokowanie.
Aby osłabić ten efekt rozpoznania, niektórzy psychiatrzy(zwłaszcza niemieccy)dzielili zespc(y psychoorganiczne na nieodwracalne i odwracalne.
Dzisiaj cała ta dyskusja należy do historii.
Grupa kategorii diagnostycznych ICD-10 obejmuje wprawdzie dość szeroki zakres objawów psychopatologicznych, podstawowe objawy tworzą jednak tylko dwie grupy.
Do pierwszej należą zespoły, w których stałymi dominującymi cechami są albz zaburzenia takich funkcji poznawczych, jak pamięć, intelektiuczenie się, albo zaburzenia sewonum(świadomości)i uwagi określone umownie zbiorczym terminem delirium.
Zgodnie z tradycją polskiej psychiatrii, w tym rozdziale omawiamy jedynicpierwszągrupę zespoluw, czyli otępień, wychodząc z założenia, że zespoły zaburzeń świadomości powinngy być szczegćlowo zpisane w części ogólnej dotyczącej syndrumologii, a ponadto z psychozami somatgennymi i wywołanymi używaniem środków psychoaktywnych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia psychiczne na tle organicznym
 • choroby organiczne mózgu
 • organiczne zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia organiczne mózgu
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-psychiczne-na-tle-organicznym
 • zaburzenia psychoorganiczne
 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • organiczne uszkodzenie oun
 • zaburzenia psychiczne organiczne
 • delirium organiczne
 • oun zespol organiczny
 • urojenia na tle organicznym
 • organiczne zaburzenia
 • schorzenia organiczne mózgu
 • organiczne uszkodzenie o u n
 • psychiatria zespol psychoorganiczny
 • organiczne uszkodzenie cun
 • zaburzenia organiczne psychologia
 • uszkodzenie o u n
 • zaburzenia psychoorganiczne leczenie
 • ograniczone oun
 • wtorne organiczne uszkodzenie c u n
 • zaburzenia na tle nerwowym icd 10
 • zaburzenia organiczne objawy u dziecka
 • psychologiczne zaburzenia organiczne pomoc psychologa
 • psychoorganiczne zaburzenia nastroju
 • zaburzenia organiczne objawy
 • schorzenie na tle organicznym
 • zaburzenia organiczne mózgu leczenie
 • urojenia na tle organicznego uszkodzenia mózgu
 • zaburzenia organiczne mózgu dzieci
 • zaburzenia na tle nerwowym
 • uszkodenie organiczne objawy psychiczne
 • uszkodzenia organiczne u dzieci
 • organiczne zaburzenia psychiczne pierwotne
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego
 • choroby psychiczne a organiczne uszkodzenie o u n
 • ICD 10 zaburzenie psychoorganiczne
 • leczenie organiczne
 • ograniczone uszkodzenie mozgu
 • organiczna dysfunkcja mozgowa
 • organiczna dysfunkcja oun
 • zespoły zaburzeń psychicznych
 • organiczne OUN
 • organiczne zaburzenia funkcji poznawczych and ICD
 • organiczne zaburzenia poznawcze
 • co to są zaburzenia organiczne
 • pierwotne organiczne zaburzenia psychiczne
 • pierwotne zaburzenia organiczne oun
 • przewlekle organiczne zaburzenia psychiczne

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Pierwotne zespoły ot(pienne 4'horoba Alzheimera.
Klinika zespołów otępieniach.
Leczenie.
Ten porządek Psychiatria.
Przebieg i rokowanie.
Badania dodatkowe.
Przyczyny otępień.
Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych.
Epidemiologia.
Definicja otępienia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 April 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna