Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki). | Psychologia kliniczna

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).

Podstawowe cechy leków przeciwpsychotycznych.
Neuroleptykami nazywa się tradycyjnie leki, które wpływają swoiście na objawy psychztyczne, usuwając zespoły przebiegające z omamami i urojeniami (działanie przeć iwwytwórcze, syndromolugiczne) .
Nazwę neuroleptyki wprowadzili w 1955 roku Dehy i Deniker dla środków charakteryzujących się tym, że: 1.
Działają zobojętniająca bez skutku narkotycznego: 2.
Wpływają na sferę napędu psychoruchowego, najczęściej uspokajająco w stanach podniecenia, ale także i aktywizująco w stanach zahamowania: 3.
Powodują cofanie się wielu ostrych i przewlekłych stanów psychotycznych przebiegających z omamami i urojeniami (np.w psychozach paranoidalnychcj 4.
Mają zdolność neutralizowania objawów psychopatologicznych, wywołanych przez środki psychozotwórcze (psychodysleptyczne) : S.
Oddziałują na układ pozapiramiduwy (objaw neuroplegii) i wywołują wiele objawów wegetatywnych ośrodkowych i obwodowych.
Mechanizm działania leków neuroleptycznych jest dzisiaj wiązany głównie z osłabieniem przekaażnicrwa dopaminergicznego, ale również serotoninergicznego.
Większość neuroleptyków wywiera również wpływ na inne układy neuroprzekażnikowe.
Leki te działają adrenolitycznie, przeciwhistuninowo, a niektóre przeciw cholinergicznie.
Biorąc pod uwagę mechanizm działania neuroleptyków na poszczególne receptory, stosuje się niekiedy podział dychutymiczny na leki nieselektywne, tj.działające na różne układy neuroprzekażnikowe i selektywne, kiedy istnieje możliwość wybiórczego wpływu na te receptory, od których zależy efekt leczniczy z jednoczesnym wyeliminowaniem wpływu na inne układy neuroprzekażnikowe, ci hamowania których zależą objawy niepożądane.
Neurony i receptury Dy znajdują się w różnych strukturach mózgu, ale przede wszystkim w prążkowiu (układ nigrosuiatalny związany z regulacją czynności motorycznych) , w strukturach układu limbicznego i kory (układ mezolimbiczny i mezokonykalnyregulacjaczynności emocjonalnych) i w podwzgćrzu (układ lejkcwo-przysadkowy związany z wydzielaniem niektórych hormonów, zwłaszcza prolaktym) .
Działanie przeciwpsychotyczne neuroleptyków zależy ud wpływu tych leków na przekażnictwo dopaminergiczne w układzie limbicznym: blokowanie receptorów.

Dy w układzie nigrostriwalnym jest przyczyną wielu objawów niepożądanych, przede wszystkim zespołu pczapiramidowego (tzw.parkinsonizmu polekowego) i późnych dyskinez.
Te ostatnie występują po dłuższym stosowaniu neuroleptyków, wskutek wytworzenia się nadwrażliwości i zwiększenia liczby posrsynaptycznychreceptorów D.
Z wyników badań ostatnich lat wynika, że neuroleptyki wykazują powinowactwo dc luźnych receptorów dopaminergicznych od D do D.
Większość znanych neuroleptyków działa na receptory 1, i D i dlatego ich blokada ma głćwny wpływ na objawy psychotyczne.
Rola pozostałych typów receptorów dupaminowych nie jest jeszcze dz końca wyjaśniona.
W związku z pojawieniem się nowych, tzw.atypowych neuroleptyków, które poza wpływem na układ dopaminergiczny wpływają na układ serotoninergiczny (receptory 5-HT, ) , wzrosło zainteresowanie receptorami tego układu i ich rolą w patnnechanizmiepsychoz schizofrenicznych.
Szczególnie silny wpływ na przekażnictwoserutoninergiczne wywierają takie, nietypowe’neuroleptyki, jak: klozapina, olanzapina, znepina, senindul, risperidon i amperozyd.
O niekturych lekach z rej grupy będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału.
Dzisiaj już wiadomo, że profil kliniczny działania przeciwpsychctycznegoneuroleptyków zależy od ich wpływu na określone układy neuroprzekażnikowe.
Przeciwwytwórcze działanie leków zależy ud hamowania receptorów D” wpływ na receptory 5-HT, zmniejsza nasilenie objawów negatywnych (albo podstawowych według E.
Bleulera) w schizofrenii.
Do leków z grupy atypowych neuroleptyków o takim mechanizmie działania zalicza się risperidon, ale również niektóre z wymienionych powyżej.
Dążeniem psychofarmakologii jest synteza takich neuroleptyków, które ubek skutecznego działania przeciwpsychotycznego wywoływałyby znikomy wpływ uboczny.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwpsychotyczne nazwy
 • amperozyd
 • które leki zaliczamy
 • amperozyd neuroleptyk
 • działanie neuroleptyków przez receptory
 • leki dopaminergiczne
 • leki przeciwpsychotyczne dopaminergiczne receptory
 • mechanizm dzialania neuroleptykow
 • nietypoe neuroleptyki
 • struktura neuroleptyków
 • jak działaja neuroleptyki
 • działanie przeciwwytwórcze co to jest
 • nazwy neuroleptyków
 • neuroleptyki blokowanie receptorow
 • neuroleptyki blokują ośrodkowe receptory
 • NEUROLEPTYKI Leki przeciwpsychotyczne wywierające leczniczy wpływ
 • neuroleptyki objawy uboczne
 • neuroleptyki wykaz
 • neuroleptyki wykaz lekow
 • co to znaczy przeciwpsychotyczne
 • powinowactwo neuroleptyków do receptorów
 • przeciwpsychotyczne blokowanie ośrodkowych receptorow
 • receptory dopaminergiczne neuroleptyki
 • amperozyd - preparaty
 • nazwę neuroleptyki wprowadzili w 1955 roku delay i deniker dla środków charakteryzujących się tym że
 • do leków neuroleptycznych zaliczamy
 • jakie leki zaliczamy do neuroleptyków
 • działanie przeciwwytwórcze
 • działanie przeciwpsychotyczne receptory
 • leki działające na receptory dopaminergiczne
 • leki neuroleptyczne przykłady
 • leki neuroleptyczne wykaz
 • działanie neuroleptyków
 • dopaminergiczne leki
 • do neuroleptyków zaliczają się
 • leki przeciwpsychotyczne neuroleptyki
 • leki przeciwurojeniowe
 • leki przeciwurojeniowe na układ limviczny
 • tabletki przeciwwytwórcze

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.
2.3. Ubrania, higiena osobista.
2.2. Zdrowe mieszkania, czystość, ciepto.
2. ZDROWE OTOCZNIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna