Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki). | Psychologia kliniczna

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).

Podstawowe cechy leków przeciwpsychotycznych.
Neuroleptykami nazywa się tradycyjnie leki, które wpływają swoiście na objawy psychztyczne, usuwając zespoły przebiegające z omamami i urojeniami (działanie przeć iwwytwórcze, syndromolugiczne) .
Nazwę neuroleptyki wprowadzili w 1955 roku Dehy i Deniker dla środków charakteryzujących się tym, że: 1.
Działają zobojętniająca bez skutku narkotycznego: 2.
Wpływają na sferę napędu psychoruchowego, najczęściej uspokajająco w stanach podniecenia, ale także i aktywizująco w stanach zahamowania: 3.
Powodują cofanie się wielu ostrych i przewlekłych stanów psychotycznych przebiegających z omamami i urojeniami (np.w psychozach paranoidalnychcj 4.
Mają zdolność neutralizowania objawów psychopatologicznych, wywołanych przez środki psychozotwórcze (psychodysleptyczne) : S.
Oddziałują na układ pozapiramiduwy (objaw neuroplegii) i wywołują wiele objawów wegetatywnych ośrodkowych i obwodowych.
Mechanizm działania leków neuroleptycznych jest dzisiaj wiązany głównie z osłabieniem przekaażnicrwa dopaminergicznego, ale również serotoninergicznego.
Większość neuroleptyków wywiera również wpływ na inne układy neuroprzekażnikowe.
Leki te działają adrenolitycznie, przeciwhistuninowo, a niektóre przeciw cholinergicznie.
Biorąc pod uwagę mechanizm działania neuroleptyków na poszczególne receptory, stosuje się niekiedy podział dychutymiczny na leki nieselektywne, tj.działające na różne układy neuroprzekażnikowe i selektywne, kiedy istnieje możliwość wybiórczego wpływu na te receptory, od których zależy efekt leczniczy z jednoczesnym wyeliminowaniem wpływu na inne układy neuroprzekażnikowe, ci hamowania których zależą objawy niepożądane.
Neurony i receptury Dy znajdują się w różnych strukturach mózgu, ale przede wszystkim w prążkowiu (układ nigrosuiatalny związany z regulacją czynności motorycznych) , w strukturach układu limbicznego i kory (układ mezolimbiczny i mezokonykalnyregulacjaczynności emocjonalnych) i w podwzgćrzu (układ lejkcwo-przysadkowy związany z wydzielaniem niektórych hormonów, zwłaszcza prolaktym) .
Działanie przeciwpsychotyczne neuroleptyków zależy ud wpływu tych leków na przekażnictwo dopaminergiczne w układzie limbicznym: blokowanie receptorów.

Dy w układzie nigrostriwalnym jest przyczyną wielu objawów niepożądanych, przede wszystkim zespołu pczapiramidowego (tzw.parkinsonizmu polekowego) i późnych dyskinez.
Te ostatnie występują po dłuższym stosowaniu neuroleptyków, wskutek wytworzenia się nadwrażliwości i zwiększenia liczby posrsynaptycznychreceptorów D.
Z wyników badań ostatnich lat wynika, że neuroleptyki wykazują powinowactwo dc luźnych receptorów dopaminergicznych od D do D.
Większość znanych neuroleptyków działa na receptory 1, i D i dlatego ich blokada ma głćwny wpływ na objawy psychotyczne.
Rola pozostałych typów receptorów dupaminowych nie jest jeszcze dz końca wyjaśniona.
W związku z pojawieniem się nowych, tzw.atypowych neuroleptyków, które poza wpływem na układ dopaminergiczny wpływają na układ serotoninergiczny (receptory 5-HT, ) , wzrosło zainteresowanie receptorami tego układu i ich rolą w patnnechanizmiepsychoz schizofrenicznych.
Szczególnie silny wpływ na przekażnictwoserutoninergiczne wywierają takie, nietypowe’neuroleptyki, jak: klozapina, olanzapina, znepina, senindul, risperidon i amperozyd.
O niekturych lekach z rej grupy będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału.
Dzisiaj już wiadomo, że profil kliniczny działania przeciwpsychctycznegoneuroleptyków zależy od ich wpływu na określone układy neuroprzekażnikowe.
Przeciwwytwórcze działanie leków zależy ud hamowania receptorów D” wpływ na receptory 5-HT, zmniejsza nasilenie objawów negatywnych (albo podstawowych według E.
Bleulera) w schizofrenii.
Do leków z grupy atypowych neuroleptyków o takim mechanizmie działania zalicza się risperidon, ale również niektóre z wymienionych powyżej.
Dążeniem psychofarmakologii jest synteza takich neuroleptyków, które ubek skutecznego działania przeciwpsychotycznego wywoływałyby znikomy wpływ uboczny.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwpsychotyczne nazwy
 • amperozyd
 • amperozyd neuroleptyk
 • działanie neuroleptyków przez receptory
 • które leki zaliczamy
 • jak działaja neuroleptyki
 • mechanizm dzialania neuroleptykow
 • leki przeciwpsychotyczne dopaminergiczne receptory
 • leki dopaminergiczne
 • nietypoe neuroleptyki
 • neuroleptyki objawy uboczne
 • NEUROLEPTYKI Leki przeciwpsychotyczne wywierające leczniczy wpływ
 • tabletki przeciwwytwórcze
 • neuroleptyki blokują ośrodkowe receptory
 • neuroleptyki wykaz
 • neuroleptyki wykaz lekow
 • neuroleptyki blokowanie receptorow
 • nazwy neuroleptyków
 • nazwę neuroleptyki wprowadzili w 1955 roku delay i deniker dla środków charakteryzujących się tym że
 • powinowactwo neuroleptyków do receptorów
 • przeciwpsychotyczne blokowanie ośrodkowych receptorow
 • receptory dopaminergiczne neuroleptyki
 • leki przeciwurojeniowe na układ limviczny
 • leki przeciwurojeniowe
 • leki przeciwpsychotyczne neuroleptyki
 • leki neuroleptyczne wykaz
 • leki neuroleptyczne przykłady
 • leki działające na receptory dopaminergiczne
 • jakie leki zaliczamy do neuroleptyków
 • działanie przeciwwytwórcze co to jest
 • działanie przeciwwytwórcze
 • działanie przeciwpsychotyczne receptory
 • działanie neuroleptyków
 • dopaminergiczne leki
 • do neuroleptyków zaliczają się
 • do leków neuroleptycznych zaliczamy
 • co to znaczy przeciwpsychotyczne
 • amperozyd - preparaty

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY USPOŁECZNIANIA I PROBLEMATYKA RESOCJALIZACJI
c. Praca resocjalizacyjna w więzieniach po roku 1956
a. Działalność Wydziału Polityczno-Wychowawczego
2 Oceniając więziennictwo angielskie w Izbie Lordów,
2. Rozwój więziennictwa w Polsce
b. System progresywny
PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ
5. Metody terapii czynności wyższych
4. Mechanizmy restytucji
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 9, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna