Organizacja opieki psychogeriatrycznej. | Psychologia kliniczna

Organizacja opieki psychogeriatrycznej.

Jak już wspominałem, życie ludzkie przedłuża się i wzrasta liczba osub powyżej 65, rż.
Nawet najzamożniejsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z organizacją opieki psychogeriauycznej w sposób całościowy.
Z krytyki stacjonarnych form leczenia narodził się ruch samopomocowy, złożony zarówno z opiekunów chorych, jak i profesjonalistów, który oferuje dobrą jakość pomocy w opiece nad ludźmi w podesz (ym wieku.
W niektórych zamożnych krajach stworzono model opieki, ktżry zdał egzamin w rćżnych kręgach kulturowych.
W modelu tym uwzględniona została opieka medyczna, obejmująca nie tylko stacjonarne formy leczenia, ale również formy pośrednie, np.oddziały dziennego pobytu, jak również opiekę środowiskową, łączącą pomoc służb społecznych i organizacji samopomocowych oraz środowiskowych.
W Polsce trwają prace nad zorganizowaniem sieci lnm pomocy dla chorych z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.
Stan obecny pozostawia wiele do życzenia.
Dysponujemy I 6 oddziałami (lub pododdziałami) psychogeriauycznymii bardzo skromną liczbą poradni psychogeriauycznych.
Ich liczba z roku na rok zwiększa się.
Poradnie zdrowia psychicznego, poradnie neurologiczne i pzradniegeriatryczne nie są przeważnie przygotowane do udzielania specjalistycznej pomocy psychiatrycznej osobom w wieku podeszłym.
W centralnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanym zgodnie z wymogami ustawy o uchronię zdrowia psychicznego, pomoc psychogeriauycznaznalazła odpowiednie miejsce.
W ciągu najbliższych kilku lat przewiduje się zmianę zadań części oddziałów dużych szpitali psychiatrycznych i przeznaczenie ich na cahdobzwe oraz dzienne oddziały lub pzdoddziałypsychogeriatryczne.
W miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców przewiduje się zorganizowanie struktury opieki psychogeriauycznej, w skład której wchodziłaby konsultacyjna poradnia psychogeriatryczna (ukierunkowana na diagnostykę zaburzeń pamięci, ale nie tylko) oraz oddział dzienny.
Wszystkie placówki psychogeriatryczne powinny ściśle współpracować ze stowarzyszeniami pomocy osobom z zaburzeniami et (piennymi (np.z chzrobą Alzheimera) , których liczba stale rośnie.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • opieka psychogeriatryczna
  • organizacja opieki psychogeriatrycznej
  • opieka psychiatryczna wieku podeszłego
  • opieka psychogeriatryczna w polsce
  • organizacja oddziału psychogeriatrycznego
  • psychogeriateycznej
  • www organizacja opieki psychogeriatrycznej
  • zadania oddziału psychogeriatrycznego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Natomiast u chorych na schizofrenię stwierdzano częściej podwyższone stężenia lgA, lgG i lgM.
Klorgilina-selektywny inhibitor MAO-A, zwiększa syntezę NAT i uwalnia MSH.
Wtedy to dostrzeżono w osobie z zaburzeniami psychicznymi człowieka chorego.
Moderujący wpływ na wydzielanie tego hormonu mają neuroprzekażniki Ach, DA, 5-HT i GABA.
Inne badania pracowniane: testy specyficzne, badania neurohormonalne problemy immunologiczne.
Schemat potencjaićw wywołanych bodzcem słuchowym (w skali logarytmicznej) .
Zarys dziejów psychiatrii Kierunki w psychiatrii.
Schemat przebiegu snu u zdrowej osoby dorosłej.
Badanie EPG jest więc pomocne w diagnostyce chorób psychicznych o podłożu organicznym.
Prawidłowy zapis EEG osoby dorosłej standardowe rozmieszczenie elektrod.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna