Upośledzenie umysłowe | Psychologia kliniczna

Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe F 70-F79 Według definicji WHO upośledzenie umysłowe charakteryzuje się początkiem w okresie rozwojowym, funkcjonowaniem intelektualnym istotnie poniżej przeciętnej, towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania społecznego.
Podziału upośledzenia umysłowego dokonano na podstawie liczby odchyleń standardowych od średniej w pomiarze sprawności intelektualnej (iloraz inteligencji 100 w Skali Wechslera) .
Stopnie upośledzenia:
Upośledzenie umysłowe lekkie F7O – iloraz inteligencji 69-50.
Upośledzenie umysłowe umiarkowane F71 – iloraz inteligencji 49-35.
Upośledzenie umysłowe znaczne F72 – iloraz inteligencji 34-20.
Upośledzenie umysłowe głębokie F73 – iloraz inteligencji < 20. Diagnoza upośledzenia powinna uwzględniać wszelkie dostępne informacje, a wyniki testów inteligencji, wyrażające się ilorazem inteligencji (li) , należy traktować jako jeden z jej elementów. Współcześnie pojawiła się tendencja do wyróżniania tylko dwu grup upośledzenia: lżejszego (okuło 8 O 9 ż przypadków) oraz głębszego, obejmującego upośledzenie umiarkowane, znaczne i głębokie (ok, 20%przypadków) . W drugiej grupie znacznie częściej udaje się zidentyfikować czynniki przyczynowe, najczęściej w pustaci jednego czynnika, stwierdza się objawy uszkodzenia o u n.oraz rozkład społeczny u charakterze losowym. Upośledzeniu umysłowemu mogą towarzyszyć różne zaburzenia fizyczne, a zapadalność na zaburzenia psychiczne jest 3-4 razy większa niż w normalnej populacji. Etiologia-czynniki powodujące upośledzenie przedstawia się najczęściej w zależności od okresu rozwoju organizmu. Wald wymienia następujące czynniki: Działające przed poczęciem, tj.genetyczne (monogeniczne, strukturalne, metaboliczne, wieloczynnikowe i strukturalne) . Działające w czasie życia płodowego (zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, wady żywienia, czynniki chemiczne, fizyczne i immunologiczne, zaburzenia łożyska i niedotlenienie wewnąuzmaciczne) . Związane z porodem (zamartwica, uraz porodowy, wcześniactwo) . Działające po urodzeniu się dziecka (zakażenia, urazy, czynniki chemiczne izolacja zmysłowa i kulturowa) . Epidemiologia-rozpowszechnienie upośledzenia wynosi 3%dla populacji noworodków i około 1%dla populacji ogólnej. Upośledzenie umysłowe lekkie-rozumienie i posługiwanie się językiem jest w różnym stopniu opóźnione, dominują trudności w abstrakcyjnym myśleniu. Osoby z tej grupy są zdolne do w miarę niezależnego funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie samoobsługi, czynności domowych. W większości mogą pracować (praca nie wymagająca kwalifikacji lub wymagająca niewielkich, raczej o charakterze fizycznym niż umysłowym) . Największe trudności dotyczą nauki szkolnej, lekko upośledzone osoby mogą jednak ukończyć szkołę podstawową, choć część musi uczęszczać do szkzly specjalnej. Potrafią zwłaszcza w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu, poradzić sobie z wymaganiami małżeństwa i wychowywania dzieci. Funkcjonowanie osćb z tej grupy upośledzenia w dużym stopniu zależne jest od ich ilorazu inteligencji, osoby z ilorazem inteligencji wyższym zbliżają się w swoim funkcjonowaniu i problemach do ludzi o prawidłowej inteligencji, zaś osoby o najniższym ilorazie inteligencji do osób umiarkowanie upośledzonych. Etiologia organiczna wykrywana jest rzadko, w niewielu przypadkach. Upośledzenie umysłowe umiarkowane-osoby te charakteryzuje ograniczone rozumienie i posługiwanie się mową, czasami jest to zdolność do prostej konwersacji, w innych przypadkach tylko do komunikowania podstawowych potrzeb. Także zdolność do samoobsługi i umiejętności sprawnego poruszania się jest ograniczona, w związku z czym część osób wymaga opieki przez cale życie. W dorosłym życiu ludzie umiarkowanie upośledzeni rzadko są całkowicie niezależni, ale w odpowiednich, ustrukturalizowanych warunkach są zdolni do. prostej pracy. Etiologia organiczna jest wykrywana w większości przypadków, ale nie we wszystkich. Upośledzenie umysłowe znaczne-osoby z tej grupy charakteryzuje większa niż w poprzedniej grupie trudność w posługiwaniu się i rozumieniu mowy. Także sprawność ruchowa jest mniejsza. W większym stopniu w tej grupie występują różnego typu deficyty wskazujące na uszkodzenia o u n., oraz inne wady fizyczne. Zdolność do niezależności i pracy jest także bardziej ograniczona. Upośledzenie głębokie-zdolność do rozumienia i posługiwania się mową jest znacznie ograniczona lub żadna. Samodzielne poruszanie się jest także poważnie ograniczone, często istnieje niezdolność do kontroli zwieraczy. Upośledzeniu towarzyszą znaczne i ciężkie wady neurologiczne i fizyczne, takie jak padaczka, upośledzenie wzroku lub słuchu, a także całościowe zaburzenia rozwoju, takie jak atypowy autyzm. Osoby z tej grupy wymagają opieki przez całe życie, często instytucjonalnej. Na zakończenie chciałabym wspomnieć o subiektywnych wymiarach upośledzenia wymienianych przez M. Kościelską. Autorka rozpatruje upośledzenie umysłowe w kategoriach uzależnienia, udaremnienia i cierpienia. Zajmuje się także reakcją rodzin na upośledzenie wymieniając takie uczucia, jak lęk, żałoba, wrogość i miłość. Leczenie jako takie nie odgrywa zasadniczej roli poza niektórymi postaciami upośledzenia związanego z czynnikami metabolicznymi (fenyloketonuria itp) . Bardzo ważne jest zapobieganie przez: poradnictwo genetyczne, diagnostykę prenatalną, właściwą opiekę położniczą i pediatryczną, oddziaływania środowiskowe oraz właściwą stymulację. Podstawową rolę odgrywają reedukacja i rehabilitacja w postaci wielostronnych, kompleksowych oddziaływań na wszelkie sfery funkcjonowania dziecka lub dorosłego upośledzonego, które mają szanse umożliwić przystosowanie do życia w społeczeństwie. Niezwykle ważna jest też szeroka oferta pomocy rodzinie, zwłaszcza w zakresie strategii radzenia sobie z upośledzeniem jednego z jej członków, zrozumienia ich potrzeb społecznych oraz zapewnienia wsparcia. ······ ···20100305···081000···

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • upoledzenie umysowe
 • etiologia organiczna
 • upośledzenie umysłowe murgalska chomikuj
 • epidemiologia upośledzenia umysłowego
 • grupy uposledzenia
 • dorosly uposledzenie umyslowe
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane osob doroslych
 • uposledzenie umiarkowane dorosly
 • czynniki powodujące upośledzenie przy porodzie
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne
 • upośledzenie umysłowe a uzaleznienie
 • umiarkowane a lekkie
 • terapia lekko i umiarkowanie uposledzonych
 • przyczyny powodujące upośledzenie umysłowe
 • padaczkaupsledzenie umiarkowane
 • objawy upośledzenia umysłowego lekkiego wald
 • najniższe ilorazy inteligencji
 • monogeniczne czynniki upośledzenia
 • umiarkowane i znaczne co to oznacza uposledzenie
 • umiarkowane upośledzenie umyslowe a malzenstwo
 • upośledzenie umiarkowane osoby dorosłe
 • upośledzenie umiarkowane doroslych
 • uposledzenie umiarkowane a malzenstwo
 • upośledzenie umiarkowane
 • upośledzenie lekkie doroslych forum
 • uposledzenie intelektualne u doroslych
 • upośledzenia grupy
 • upośledzeie znaczne diagnoza
 • upoledzenie umysowe definicja
 • malzenstwoauposledzenieumyslowe
 • lekkie upośledzenie uysłowe z zaburzeniami hiperkinetycznymi
 • dorosły upośledzony lekko
 • dorosły upośledzenie umysłowe mowa
 • dorosly z uposledzeniem umiarkowanym
 • dorosly z umiarkowanym uposledzenie
 • diagnoza umiarkowanego uposledzenia
 • diagnoza psychologiczna upośledzenie umiarkowane
 • definicja upośledzenia umysłowego
 • definicja głębokiego upośledzenia
 • zdolność rozumienia u upośledzonych
 • epidemiologia uposledzenia umysłowego wg
 • epidemiologia upośłedzenia umysłowego
 • lekkie upośledzenie gen dominujący
 • jak diagnozujemy upośledzenie umysłowe znaczne
 • iloraz inteligencji uposledzenie znaczne
 • iloraz inteligencji f 72
 • i wald-upośledzenie umysłowe
 • fenyloketonuria u dorosłego
 • etiologia upośledzenia umiarkowanego
 • etiologia i epidemiologia upośledzenia umysłowego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.
2.3. Ubrania, higiena osobista.
2.2. Zdrowe mieszkania, czystość, ciepto.
2. ZDROWE OTOCZNIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna