Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe F 70-F79 Według definicji WHO upośledzenie umysłowe charakteryzuje się początkiem w okresie rozwojowym, funkcjonowaniem intelektualnym istotnie poniżej przeciętnej, towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania społecznego.
Podziału upośledzenia umysłowego dokonano na podstawie liczby odchyleń standardowych od średniej w pomiarze sprawności intelektualnej (iloraz inteligencji 100 w Skali Wechslera) .
Stopnie upośledzenia:
Upośledzenie umysłowe lekkie F7O – iloraz inteligencji 69-50.
Upośledzenie umysłowe umiarkowane F71 – iloraz inteligencji 49-35.
Upośledzenie umysłowe znaczne F72 – iloraz inteligencji 34-20.
Upośledzenie umysłowe głębokie F73 – iloraz inteligencji < 20.

Diagnoza upośledzenia powinna uwzględniać wszelkie dostępne informacje, a wyniki testów inteligencji, wyrażające się ilorazem inteligencji (li) , należy traktować jako jeden z jej elementów.
Współcześnie pojawiła się tendencja do wyróżniania tylko dwu grup upośledzenia: lżejszego (okuło 8 O 9 ż przypadków) oraz głębszego, obejmującego upośledzenie umiarkowane, znaczne i głębokie (ok, 20%przypadków) .
W drugiej grupie znacznie częściej udaje się zidentyfikować czynniki przyczynowe, najczęściej w pustaci jednego czynnika, stwierdza się objawy uszkodzenia o u n.oraz rozkład społeczny u charakterze losowym.
Upośledzeniu umysłowemu mogą towarzyszyć różne zaburzenia fizyczne, a zapadalność na zaburzenia psychiczne jest 3-4 razy większa niż w normalnej populacji.
Etiologia-czynniki powodujące upośledzenie przedstawia się najczęściej w zależności od okresu rozwoju organizmu.
Wald wymienia następujące czynniki: Działające przed poczęciem, tj.genetyczne (monogeniczne, strukturalne, metaboliczne, wieloczynnikowe i strukturalne) .
Działające w czasie życia płodowego (zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, wady żywienia, czynniki chemiczne, fizyczne i immunologiczne, zaburzenia łożyska i niedotlenienie wewnąuzmaciczne) .
Związane z porodem (zamartwica, uraz porodowy, wcześniactwo) .
Działające po urodzeniu się dziecka (zakażenia, urazy, czynniki chemiczne izolacja zmysłowa i kulturowa) .
Epidemiologia-rozpowszechnienie upośledzenia wynosi 3%dla populacji noworodków i około 1%dla populacji ogólnej.
Upośledzenie umysłowe lekkie-rozumienie i posługiwanie się językiem jest w różnym stopniu opóźnione, dominują trudności w abstrakcyjnym myśleniu.
Osoby z tej grupy są zdolne do w miarę niezależnego funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie samoobsługi, czynności domowych.
W większości mogą pracować (praca nie wymagająca kwalifikacji lub wymagająca niewielkich, raczej o charakterze fizycznym niż umysłowym) .
Największe trudności dotyczą nauki szkolnej, lekko upośledzone osoby mogą jednak ukończyć szkołę podstawową, choć część musi uczęszczać do szkzly specjalnej.
Potrafią zwłaszcza w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu, poradzić sobie z wymaganiami małżeństwa i wychowywania dzieci.
Funkcjonowanie osćb z tej grupy upośledzenia w dużym stopniu zależne jest od ich ilorazu inteligencji, osoby z ilorazem inteligencji wyższym zbliżają się w swoim funkcjonowaniu i problemach do ludzi o prawidłowej inteligencji, zaś osoby o najniższym ilorazie inteligencji do osób umiarkowanie upośledzonych.
Etiologia organiczna wykrywana jest rzadko, w niewielu przypadkach.
Upośledzenie umysłowe umiarkowane-osoby te charakteryzuje ograniczone rozumienie i posługiwanie się mową, czasami jest to zdolność do prostej konwersacji, w innych przypadkach tylko do komunikowania podstawowych potrzeb.
Także zdolność do samoobsługi i umiejętności sprawnego poruszania się jest ograniczona, w związku z czym część osób wymaga opieki przez cale życie.
W dorosłym życiu ludzie umiarkowanie upośledzeni rzadko są całkowicie niezależni, ale w odpowiednich, ustrukturalizowanych warunkach są zdolni do.

prostej pracy.
Etiologia organiczna jest wykrywana w większości przypadków, ale nie we wszystkich.
Upośledzenie umysłowe znaczne-osoby z tej grupy charakteryzuje większa niż w poprzedniej grupie trudność w posługiwaniu się i rozumieniu mowy.
Także sprawność ruchowa jest mniejsza.
W większym stopniu w tej grupie występują różnego typu deficyty wskazujące na uszkodzenia o u n., oraz inne wady fizyczne.
Zdolność do niezależności i pracy jest także bardziej ograniczona.
Upośledzenie głębokie-zdolność do rozumienia i posługiwania się mową jest znacznie ograniczona lub żadna.
Samodzielne poruszanie się jest także poważnie ograniczone, często istnieje niezdolność do kontroli zwieraczy.
Upośledzeniu towarzyszą znaczne i ciężkie wady neurologiczne i fizyczne, takie jak padaczka, upośledzenie wzroku lub słuchu, a także całościowe zaburzenia rozwoju, takie jak atypowy autyzm.
Osoby z tej grupy wymagają opieki przez całe życie, często instytucjonalnej.
Na zakończenie chciałabym wspomnieć o subiektywnych wymiarach upośledzenia wymienianych przez M.
Kościelską.
Autorka rozpatruje upośledzenie umysłowe w kategoriach uzależnienia, udaremnienia i cierpienia.
Zajmuje się także reakcją rodzin na upośledzenie wymieniając takie uczucia, jak lęk, żałoba, wrogość i miłość.
Leczenie jako takie nie odgrywa zasadniczej roli poza niektórymi postaciami upośledzenia związanego z czynnikami metabolicznymi (fenyloketonuria itp) .
Bardzo ważne jest zapobieganie przez: poradnictwo genetyczne, diagnostykę prenatalną, właściwą opiekę położniczą i pediatryczną, oddziaływania środowiskowe oraz właściwą stymulację.
Podstawową rolę odgrywają reedukacja i rehabilitacja w postaci wielostronnych, kompleksowych oddziaływań na wszelkie sfery funkcjonowania dziecka lub dorosłego upośledzonego, które mają szanse umożliwić przystosowanie do życia w społeczeństwie.
Niezwykle ważna jest też szeroka oferta pomocy rodzinie, zwłaszcza w zakresie strategii radzenia sobie z upośledzeniem jednego z jej członków, zrozumienia ich potrzeb społecznych oraz zapewnienia wsparcia.

······ ···20100305···081000···

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • upoledzenie umysowe
 • etiologia organiczna
 • epidemiologia upośledzenia umysłowego
 • grupy uposledzenia
 • uposledzenie umiarkowane dorosly
 • upośledzenie umysłowe a uzaleznienie
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane osob doroslych
 • dorosly uposledzenie umyslowe
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne
 • czynniki powodujące upośledzenie przy porodzie
 • uposledzenie umysłowe a adaptacja
 • upośledzenie umiarkowane osoby dorosłe
 • upośledzenie umiarkowane doroslych
 • zdolność rozumienia u upośledzonych
 • uposledzenie umiarkowane a malzenstwo
 • upośledzenie umiarkowane
 • upośledzenie lekkie doroslych forum
 • uposledzenie intelektualne u doroslych
 • upośledzenia grupy
 • upośledzeie znaczne diagnoza
 • wechsler upośledzenie umysłowe
 • upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym a malzenstwo
 • wechsler iloraz inteligencji upośledzenie lekkie
 • upośledzenie umysłowe definicja
 • upośledzenie umysłowe znaczne opinia
 • uposledzenie umysłowe umiarkowane 4 lat
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane
 • uposledzenie w stopniu umiarkowanym
 • upośledzenie umysłowe lekkie w doroslym zyciu
 • upośledzenie umysłowe kliniczna
 • upośledzenie znaczne charakteryzuje się przede wszystkim
 • uposledzenie znaczne opinia
 • upośledzenie umysłowe f
 • uposledzenie umysłowe jak się objawia
 • umiarkowane upośledzenie umyslowe a malzenstwo
 • umiarkowane i znaczne co to oznacza uposledzenie
 • epidemiologia uposledzenia umysłowego wg
 • dorosły z lekko upośledzonym
 • dorosły upośledzony lekko
 • dorosły upośledzenie umysłowe mowa
 • dorosly z uposledzeniem umiarkowanym
 • dorosly z umiarkowanym uposledzenie
 • charekterystka lekkie upośledzenie dziecka
 • diagnoza umiarkowanego uposledzenia
 • diagnoza psychologiczna upośledzenie umiarkowane
 • diagnoza głębokiego upośledzenia umysłowego
 • definicja upośledzenia umysłowego
 • czynniki monogeniczne strukturalne
 • epidemiologia upośłedzenia umysłowego
 • etiologia i epidemiologia upośledzenia umysłowego

Zainteresował cię artykuł?
Skomentuj go na forum Psychologia kliniczna
(w dziale ogólnym można pisać bez konieczności rejestracji).