Upośledzenie umysłowe | Psychologia kliniczna

Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe F 70-F79 Według definicji WHO upośledzenie umysłowe charakteryzuje się początkiem w okresie rozwojowym, funkcjonowaniem intelektualnym istotnie poniżej przeciętnej, towarzyszy mu obniżenie zdolności przystosowania społecznego.
Podziału upośledzenia umysłowego dokonano na podstawie liczby odchyleń standardowych od średniej w pomiarze sprawności intelektualnej (iloraz inteligencji 100 w Skali Wechslera) .
Stopnie upośledzenia:
Upośledzenie umysłowe lekkie F7O – iloraz inteligencji 69-50.
Upośledzenie umysłowe umiarkowane F71 – iloraz inteligencji 49-35.
Upośledzenie umysłowe znaczne F72 – iloraz inteligencji 34-20.
Upośledzenie umysłowe głębokie F73 – iloraz inteligencji < 20. Diagnoza upośledzenia powinna uwzględniać wszelkie dostępne informacje, a wyniki testów inteligencji, wyrażające się ilorazem inteligencji (li) , należy traktować jako jeden z jej elementów. Współcześnie pojawiła się tendencja do wyróżniania tylko dwu grup upośledzenia: lżejszego (okuło 8 O 9 ż przypadków) oraz głębszego, obejmującego upośledzenie umiarkowane, znaczne i głębokie (ok, 20%przypadków) . W drugiej grupie znacznie częściej udaje się zidentyfikować czynniki przyczynowe, najczęściej w pustaci jednego czynnika, stwierdza się objawy uszkodzenia o u n.oraz rozkład społeczny u charakterze losowym. Upośledzeniu umysłowemu mogą towarzyszyć różne zaburzenia fizyczne, a zapadalność na zaburzenia psychiczne jest 3-4 razy większa niż w normalnej populacji. Etiologia-czynniki powodujące upośledzenie przedstawia się najczęściej w zależności od okresu rozwoju organizmu. Wald wymienia następujące czynniki: Działające przed poczęciem, tj.genetyczne (monogeniczne, strukturalne, metaboliczne, wieloczynnikowe i strukturalne) . Działające w czasie życia płodowego (zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, wady żywienia, czynniki chemiczne, fizyczne i immunologiczne, zaburzenia łożyska i niedotlenienie wewnąuzmaciczne) . Związane z porodem (zamartwica, uraz porodowy, wcześniactwo) . Działające po urodzeniu się dziecka (zakażenia, urazy, czynniki chemiczne izolacja zmysłowa i kulturowa) . Epidemiologia-rozpowszechnienie upośledzenia wynosi 3%dla populacji noworodków i około 1%dla populacji ogólnej. Upośledzenie umysłowe lekkie-rozumienie i posługiwanie się językiem jest w różnym stopniu opóźnione, dominują trudności w abstrakcyjnym myśleniu. Osoby z tej grupy są zdolne do w miarę niezależnego funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie samoobsługi, czynności domowych. W większości mogą pracować (praca nie wymagająca kwalifikacji lub wymagająca niewielkich, raczej o charakterze fizycznym niż umysłowym) . Największe trudności dotyczą nauki szkolnej, lekko upośledzone osoby mogą jednak ukończyć szkołę podstawową, choć część musi uczęszczać do szkzly specjalnej. Potrafią zwłaszcza w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu, poradzić sobie z wymaganiami małżeństwa i wychowywania dzieci. Funkcjonowanie osćb z tej grupy upośledzenia w dużym stopniu zależne jest od ich ilorazu inteligencji, osoby z ilorazem inteligencji wyższym zbliżają się w swoim funkcjonowaniu i problemach do ludzi o prawidłowej inteligencji, zaś osoby o najniższym ilorazie inteligencji do osób umiarkowanie upośledzonych. Etiologia organiczna wykrywana jest rzadko, w niewielu przypadkach. Upośledzenie umysłowe umiarkowane-osoby te charakteryzuje ograniczone rozumienie i posługiwanie się mową, czasami jest to zdolność do prostej konwersacji, w innych przypadkach tylko do komunikowania podstawowych potrzeb. Także zdolność do samoobsługi i umiejętności sprawnego poruszania się jest ograniczona, w związku z czym część osób wymaga opieki przez cale życie. W dorosłym życiu ludzie umiarkowanie upośledzeni rzadko są całkowicie niezależni, ale w odpowiednich, ustrukturalizowanych warunkach są zdolni do. prostej pracy. Etiologia organiczna jest wykrywana w większości przypadków, ale nie we wszystkich. Upośledzenie umysłowe znaczne-osoby z tej grupy charakteryzuje większa niż w poprzedniej grupie trudność w posługiwaniu się i rozumieniu mowy. Także sprawność ruchowa jest mniejsza. W większym stopniu w tej grupie występują różnego typu deficyty wskazujące na uszkodzenia o u n., oraz inne wady fizyczne. Zdolność do niezależności i pracy jest także bardziej ograniczona. Upośledzenie głębokie-zdolność do rozumienia i posługiwania się mową jest znacznie ograniczona lub żadna. Samodzielne poruszanie się jest także poważnie ograniczone, często istnieje niezdolność do kontroli zwieraczy. Upośledzeniu towarzyszą znaczne i ciężkie wady neurologiczne i fizyczne, takie jak padaczka, upośledzenie wzroku lub słuchu, a także całościowe zaburzenia rozwoju, takie jak atypowy autyzm. Osoby z tej grupy wymagają opieki przez całe życie, często instytucjonalnej. Na zakończenie chciałabym wspomnieć o subiektywnych wymiarach upośledzenia wymienianych przez M. Kościelską. Autorka rozpatruje upośledzenie umysłowe w kategoriach uzależnienia, udaremnienia i cierpienia. Zajmuje się także reakcją rodzin na upośledzenie wymieniając takie uczucia, jak lęk, żałoba, wrogość i miłość. Leczenie jako takie nie odgrywa zasadniczej roli poza niektórymi postaciami upośledzenia związanego z czynnikami metabolicznymi (fenyloketonuria itp) . Bardzo ważne jest zapobieganie przez: poradnictwo genetyczne, diagnostykę prenatalną, właściwą opiekę położniczą i pediatryczną, oddziaływania środowiskowe oraz właściwą stymulację. Podstawową rolę odgrywają reedukacja i rehabilitacja w postaci wielostronnych, kompleksowych oddziaływań na wszelkie sfery funkcjonowania dziecka lub dorosłego upośledzonego, które mają szanse umożliwić przystosowanie do życia w społeczeństwie. Niezwykle ważna jest też szeroka oferta pomocy rodzinie, zwłaszcza w zakresie strategii radzenia sobie z upośledzeniem jednego z jej członków, zrozumienia ich potrzeb społecznych oraz zapewnienia wsparcia. ······ ···20100305···081000···

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • upoledzenie umysowe
 • etiologia organiczna
 • epidemiologia upośledzenia umysłowego
 • grupy uposledzenia
 • dorosly uposledzenie umyslowe
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane osob doroslych
 • upośledzenie umysłowe a uzaleznienie
 • uposledzenie umiarkowane dorosly
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne
 • czynniki powodujące upośledzenie przy porodzie
 • upośledzenie umiarkowane
 • upośledzeie znaczne diagnoza
 • uposledzenie umysłowe a adaptacja
 • upośledzenia grupy
 • upośledzenie umiarkowane osoby dorosłe
 • upośledzenie umiarkowane doroslych
 • uposledzenie intelektualne u doroslych
 • upośledzenie lekkie doroslych forum
 • uposledzenie umiarkowane a malzenstwo
 • umiarkowane upośledzenie umyslowe a malzenstwo
 • upoledzenie umysowe definicja
 • upośledzenie umysłowe f
 • zdolność rozumienia u upośledzonych
 • wechsler upośledzenie umysłowe
 • wechsler iloraz inteligencji upośledzenie lekkie
 • uposledzenie znaczne opinia
 • upośledzenie znaczne charakteryzuje się przede wszystkim
 • uposledzenie w stopniu umiarkowanym
 • upośledzenie umysłowe znaczne opinia
 • upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym a malzenstwo
 • upośledzenie umysłowe definicja
 • uposledzenie umysłowe umiarkowane 4 lat
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane
 • upośledzenie umysłowe lekkie w doroslym zyciu
 • upośledzenie umysłowe kliniczna
 • uposledzenie umysłowe jak się objawia
 • umiarkowane i znaczne co to oznacza uposledzenie
 • umiarkowane a lekkie
 • terapia lekko i umiarkowanie uposledzonych
 • epidemiologia uposledzenia umysłowego wg
 • charekterystka lekkie upośledzenie dziecka
 • dorosły z lekko upośledzonym
 • dorosły upośledzony lekko
 • dorosły upośledzenie umysłowe mowa
 • dorosly z uposledzeniem umiarkowanym
 • dorosly z umiarkowanym uposledzenie
 • diagnoza umiarkowanego uposledzenia
 • diagnoza psychologiczna upośledzenie umiarkowane
 • diagnoza głębokiego upośledzenia umysłowego
 • definicja upośledzenia umysłowego

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Podział zaburzeń.
Przeciwnicy stawiali, i chyba słusznie, zarzut dualizmu.
Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych (problem chorób psychosomatycznych).
Problem jest bardzo skomplikowany.
Leczenie.
Rokowanie.
Problem udawania choroby psychicznej (symulacja).
Psychoterapia
Zespoły sytuacyjne
Depresja reaktywna.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna