Rozwój psychiczny dziecka. | Psychologia kliniczna

Rozwój psychiczny dziecka.

Zwięzłe przedstawienie faz rozwoju psychicznego dziecka jest trudnym zadaniem.
Istnieje bowiem kilka koncepcji rozwoju, z którymi są związane różniące się koncepcje teoretyczne.
Wymieniamy glżwne z nich, starając się jednocześnie pokazać, jaki aspekt rzzwoju dziecka jest w nich najważniejszy.
Podczas gdy klasyczna psychoanaliza 2.
Freuda rozpatruje rozwój psychiczny dziecka w kontekście ewolucji pzpędu seksualnego i wyróżnia fazę oralną, analną, falliczną, latencji i genitalną.
A.
Freud kładzie główny nacisk na zmiany, jakie zachodzą w związkach uczuciowych dziecka z tłoczeniem-od pełnej zależności do wzrastającej niezależności.
W pierwszej fazie życia dziecko stanowi jedność z matką, aby w kolejnych stopniowo rozluźniać ten związek.
W okresie adolescencji dokonuje się uniezależnienie przez walkę z obiektami miłości, jakie stanowią rodzice.
W tej fazie dochodzi też do ostatecznego utrwalenia się zainteresowania seksualnego obiektami płci przeciwnej spoza rodziny.
Szczególne zasługi w rozumieniu wczesnodziecięcych relacji z obiektami ze świata otaczającego miała M.
Mahler.
Wyrużnia ona fazę, normalnego autyzmu” (od narodzin do 4, tygodnia) , w której dziecko jest nieświadome swojej odrębności od innego obiektu, a główny cel stanowi zachowanie homeostazy z otoczeniem.
Druga faza to faza prawidłowej symbiozy (do 6, miesiąca życia) , w ktżrej rozpoczyna się pewna, choć jeszcze nikła, świadomość osoby zpiekującej się.
Dalsza faza (do 36, miesiąca życia) to faza separacji-indywiduacji.
Wraz z rozwojem aparatu zmysłowego, rozwojem.

ruchowym i poznawczym, równoległym do dojrzewania o u n., dziecko zaczyna stopniowo różnicować się od matki, różnicować, ja”od, nie ja”.
Kluczowa staje się tu pionizacja ciała pozwalająca patrzeć na świat z innej perspektywy oraz na zrobienie kroku, od”.
Pod koniec tej fazy dochodzi do konsolidacji i stałości obiektu, dziecko zaczyna sobie radzić z nieobecnością matki, wierzy, że ona powróci, potrafi więc znieść rozłąkę.
Jest to możliwe dzięki muojekcji obrazu matki.
Ostatecznie dochodzi do wyodrębnienia, ja”i, obiektu”.
E.
Erickson uzupełnił schemat rozwoju 2.
Freuda o stadia rozwoju psychospołecznego, wyróżniając osiem faz opisujących życie człowieka.
Dla kolejnych faz charakterystyczne są specyficzne konflikty: pomiędzy podstawowym zaufaniem a nieufnością (do 1, rż) , autonomią a wstydem i zwątpieniem (1, -2, rż) , inicjatywą a poczuciem winy (3, -5, lż) , produktywnością a poczuciem niższości (ó.
-Il.lż) i tożsamością a dyfuzją ról (Il.rż, do końca dojrzewania) .
Rozwojem człowieka kieruje według E.
Ericksona ścieranie się dwu tendencji: tendencji do postępa, progresji i tendencji do regresji, czyli cofania się do poprzedniej fazy.
J.
Piaget jako główny wyznacznik rozwoju psychicznego dziecka przyjmuje inteligencję, wyróżniając fazę inteligencji sensoryczna-mnzrycznej (do 2, rż) , inteligencji przedoperacyjnej (2, -/, rż, ) , okres inteligencji kznkretncj-operacyjnej (/.
-I 1, rż) i fazę inteligencji formalnej-abstrakcyjnej (od I 1, rż, do dojrzałości) .
Jak widać przedstawione schematy rozwoju przyjmują inne aspekty rozwoju jako kluczowe, ale wszystkie zakładają równoległość rozwoju psychicznego i procesów dojrzewania aparatu zmysłowego, ruchowego i poznawczego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • fazy rozwoju psychicznego dziecka
 • etapy rozwoju psychicznego dziecka
 • aspekty rozwoju psychicznego
 • fazy rozwoju psychicznego dzieci
 • okresy rozwoju psychicznego dziecka
 • fazy rozwoju psychicznego płodu
 • fazy rozwoju psychicznego
 • rozwój psychiczny dziecka
 • faza konsolidacji psychiczny rozwój dziecka
 • rozwój psychiczny niemowlęcia
 • rozwój psychiczny dziecka etapy psychologia
 • proces separacji-indywiduacji mahler
 • psychiczne etapy rozwoju dziecka
 • rozwój psychospołeczny freuda
 • psychiczne fazy rozwoju dziecka
 • rozwoj psychologiczny dziecka fazy
 • rozwój psychiczny w okresie adolescencji
 • rozwój psychiczny przedszkolaka
 • psychologia fazy rozwojupsychicznego
 • rozwój dziecka etap faliczny
 • rozwoj kliczniczny dziecka
 • rozwoj psychiczny mahler
 • aspekty rozwoju inteligencji
 • jaki okres rozwoju psychicznego nastepuje indywiduacjipo okresie separacji i
 • inteligencja a rozwoj psychiczny
 • erickson stadia eozwoju
 • ericksonowska koncepcja rozwoju
 • etap rozwoju psychicznego dziecka
 • etapy rozwoju psychiki dziecka
 • etapy rozwoju psychologicznego dziecka
 • faza analna w rozwoju dziecka
 • faza konsolidacji obiektu
 • faza oralna analna falliczna rozwoju dziecka
 • faza separacjii indywiduacji
 • fazy psychiczne dzieci
 • fazy rozwoju dziecka freud
 • fazy rozwoju psychicznego dziecka mahler
 • freud fazy rozwoju
 • freud fazy rozwoju dziecka
 • zasługi klasycznej psychoanalizy freuda

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

3.2. Szpitale, domy starców.
3. SZTUKA LEKARSKA W UTOPIACH
2.10.2. Natura jest przeciwnikiem człowieka.
2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.
2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.
2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.
2.7. Praca.
2.6. Brak kłopotów.
2.5. Ład społeczny.
2.4. Zdrowe pożywienie.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 March 2, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna