Zaburzenia afektywne jedno-i dwubiegunowe zwykle nawracają. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia afektywne jedno-i dwubiegunowe zwykle nawracają.

W chorobie afektywnej dwubiegunowej nawroty występują niemal u wszystkich chorych.
Tylko mniej więcej u 10%osćb z chorobą afektywną jednobiegunową występuje jeden epizod depresyjny w życiu.
Średnia liczba nawrotów w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest 3-kramie większa niż w jednobiegunowej i wynosi odpowiednio 6 i 3.
W chorobie dwubiegunowej liczba faz depresyjnych i maniakalnych u poszczególnych chorych wykazuje różnice:u osób z częstymi i bardzo częstymi nawrotami jest często identyczna lub zbliżona, u chorych ze średnią liczbą nawrotów przeważają zespoły depresyjne(stosunek do maniakalnych 3:I).
Mniej więcej u 60%osób z chorobą afektywną dwubiegunową pierwszy epizod stanowi depresja.
Zdarza się, że rżwnież kolejne nawrzty mają obraz depresji i dopiero po kilku fazach występuje zespół maniakalny, niekiedy, wyzwolony”przez leki przeciwdepresyjne.
Średnia długość nawrotów w chorobie afektywnej jednobiegunowej wynosi 6 miesięcy, w chorobie dwubiegunowej około 3 miesięcy.
W obu grupach chorób mogą występować fazy długie(powyżej roku), zdarzają się również nawroty krótkotrwałe(np.utrzymujące się 2 tygodnie), dotyczy to głównie choroby afektywnej dwubiegunowej.
W obu typach chorób afektywnych, w miarę trwania choroby, występuje skrócenie cyklów choroby(głównie okresów remisji z wydłużeniem długzici nawrztów), co prowadzi do zjawiska, zagęszczania faz Szczególną odmianą przebiegu zaburzeń afektywnych są tzw.krótkotrwałe, nawracające zaburzenia depresyjne, w których zaburzenia nastroju trwają krócej niż 2 tygodnie(zazwyczaj 2-3 dni), u części chorych nawroty występują w rytmie miesięcznym.
Przebieg i rokowanie chorób afektywnych wykazuje duże różnice u poszczególnych osób.
U niektórych chzrych może wystąpić jeden lub dwa nawroty w życiu(np.w okresie inwolucji lub w wieku podeszłym), u części obie choroby mogą mieć przebieg złośliwy, liczba nawrotów jest duża, fazy chorzbowe bardzo długie, a okresy remisji krótkie, niekiedy występuje przebieg naprzemienny bez remisji.
Chociaż okresy oddzielające nawroty są nazywane remisjami, określenie to nie jest w pełni adekwatne w odniesieniu do dużego odsetka chorych.
U blisko połowy zarówno z rozpoznaniem choroby afektywnej jedno-, jak i dwubiegunowej w miarę trwania procesu chorobowego przerwy pomiędzy nawrotami nie są remisjami w sensie ścisłym, lecz stanami częściowej poprawy z przewlekle utrzymującymi się zaburzeniami nastroju, najczęściej w postaci subdepresji, rzadziej hipomanii.
Choroby afektywne, zwłaszcza dwubiegunowa, wykazują często uporządkowany, powtarzający się rytm nawracania, niekiedy związany z porą roku(zwłaszcza wiosną i jesienią, niekiedy zimą-tzw.depresja zimzwa).
W chorobie jednobiegunowej nawroty występują mniej regularnie i często nie są podporządkowane określonemu rytmowi, a długość przerw pomiędzy fazami wykazuje u tej samej osoby duże różnice.
W klasyfikacjach ICD-10 oraz DSM-IV wyodrębniono dwie poranne postacie zaburzeń afektywnych:zaburzenia cyklotymiczne(cyklotymia)oraz zaburzenia dystymiczne(dystymia).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • Zaburzenia afektywne psychologia kliniczna
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • choroba afektywna jednobiegunowa ICD
 • remisja w zaburzeniach afektywnych
 • kiedy nastepuja remisji w depresji dwubiegunowej
 • zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe
 • zaburzenia jedno i dwubiegunowe
 • zaburzenia psychiczne w okresie inwolucji
 • zaburzenie dwubiegunowe afektywne definicja
 • zaburzenia afektywne definicja
 • różnice zaburzenia afektywne jednobiegunowe dwubiegunowe
 • psychologia kliniczna zaburzenia afektywne
 • dwubiegunowość nawroty
 • depresja dwubiegunowa opis
 • choroby afektywne jednobiegunowe- rozwój koncepcji w ujęciu historycznym
 • choroba z częstymi nawrotami
 • choroba dwubiegunowa jak często nawroty
 • zaburzenie dwubiegunowe definicja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Cechy osobowości Wymioty.
Przewlekłe zakażenia wirusowe.Zakażeniu ulega też obwodowy układ nerwowy.
Leczenie.Choroba Pieką.
Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja.
Upośledzenie umysłowe
Zaburzenia zachowania 191.Wyróżnia się kilka postaci depresji według J.
Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych 181.
Cykl życia rodziny Poniżej przedstawimy fazy cykly życia rodziny według 1.Psychiatria dzieci.
Obraz kliniczny i różnicowanie.Kryteria diagnostyczne trwałych zmian osobowości po chorobie psychicznej
Drobne nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna