Rozwój koncepcji w zarysie historycznym. | Psychologia kliniczna

Rozwój koncepcji w zarysie historycznym.

Pierwsze opisy depresji, odpowiadającej współczesnym koncepcjom depresji endogennej, zawierają prace Hipokratesa, twórcy terminu “melancholia”.
Szczegółowy opis depresji(melancholii)podał Aretqjos z Kapadocji.
R. Burtcn w wwrzmiimelmc*zM(1612)zamieścił wnikliwy opis depresji oraz osobowości przed chorobowej, który w zarysie odpowiada obecnym charakterystykom osobowości pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową.
Autor opisał też rodzinne I występowanie melancholii.
Prekursorem nowoczesnej klasyfikacji chorób afektywnych był J. P. Faber, który wnikliwie opisał depresje oraz stany mieszane.
Chorobę, w której występują zarówno zespoły depresyjne, jak i maniakalne(często naprzernienne)nazwał “folie circulaire”(I 8543.
Kraepelm stworzył podstawy współczesnych koncepcji chorób afektywnych, jako chorób o przyczynach endogennych.
Jest autorem koncepcji psychozy maniakalna-depresyjnej, jako jednostki nozologicznej o etiologii endogennej.
Zmiana koncepcji psychozy maniakalna-depresyjnej jako jednostki chorobowej wiąże się z badaniami K.
Leonharda(1957-l 966), który wykazał, że cech osobowości osób z dwubiegunowym przebiegiem choroby i ich krewnych ujawniają istotne rćżnice w porównaniu z osobami z chorobą afektywną jednobiegunową(depresja nawracająca).
J. Angst(1966)i G. Perris(1966)stwierdzili liczne istotne odrębności w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej.
Wykazali, że z punktu widzenia genetycznego obie choroby różnią się istotnie.
Badania prowadzone w minionym ćwierćwieczu dostarczyły licznych dowodów, że obie wymienione choroby nie są jednorodnymi schorzeniami psychicznymi(jednostkami nozologicznymi), lecz grupami zaburzeń o różnym przebiegu, rokowaniu, a prawdopodobnie również o różnych przyczynach i różnej patogenezie.
Okoliczności te legły u podstaw nowych koncepcji klasyfikacyjnych chorób afektywnych, które znalazły wyraz w dwóch najnowszych systemach klasyfikacyjnych o zasięgu międzynarodowym, mianowicie w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, znanej pod skróconą nazwą DSM-IV, oraz w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, w skrócie ICD-10, (10, wersja opracowana przez Światową Organizację Zdrowia).
W klasyfikacji DSM-IV wyodrębniono następujące podstawowe grupy zaburzeń nastroju(ang.mood disordersk 1.
Zaburzenia depresyjne, w tym:duże zaburzenia depresyjne(nawracające zaburzenia afektywne, w których występują zespoły depresyjne o wyraźnym nasileniu klinicznym, major depressive episode’):zaburzenia Jystymiczne(utrzymujące się długo zaburzenia nastrqjuwpostaci stanuw subdepresji).
2. Zaburzenia dwubiegunowe:naweacające zaburzenia afektywne, w których występują zespoły depresyjne i stany maniakalne(typ I zaburzeń dwubiegunowych)albo depresje i stany hipomanii(typ li zaburzeń).
Szczegćlną odmianą zaburzeń dwubiegunowych są zaburzenia cyklotymiczne, w postaci długo(lub stale)utrzymujących wahań nastroju(subdepresja-hipomania).
3. Zaburzenia afektywne związane z chorobami somatycznymi, schorzeniami organicznymi u, u, n., uzależnieniami.
W DSM-IV sprecyzowano kryteria rozpoznawania zespołów depresyjnych typowych(, major depressive episode’), zespołów maniakalnych oraz hipomaniakalnych.
W ICD-10 klasyfikacja zaburzeń afektywnych(ang.:moud disorders)wykazuje szereg cech wspćlnych z DSM-IV, jednak są również różnice.
Do podstawowych grup zaburzeń zaliczone 1.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zaburzenia afektywne dsm iv kryteria
  • choroba afektywna dwubiegunowa stany mieszane
  • depresja leonharda
  • historia rozwoju międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

3. Testy psychometryczne
Rozdział II NIEKTÓRE PROBLEMY TEORII ZACHOWANIA
zespól Gansera--pseudodemencja PSYCHOLOGIA KLINICZNA
chorób afektywnych, schizofrenii, na podłożu zmian organicznych Psychiatra ewentualnie może orzec potrzebę leczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego.
sowanym otępieniem terapia behawioralna:
reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:
paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:
niepoczytalność: niemożnosć przypisywania sprawcy czynu zabronionego przez ustawę karną jako czynu zawinionego. objaw, lustra:
libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 2, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna