Wskaźniki epidemiologiczne. | Psychologia kliniczna

Wskaźniki epidemiologiczne.

Podstawowymi wskaźnikami epidemiologicznymi są miary zapadalności i rozpowszechnienia choroby.
Przez poziom zapadalności rozumie się liczbę nowych przypadków choroby dla danej populacji, która zaistniała w określonym czasie (najczęściej w skali roku) .
Współczynnik zachorowalności jest ilorazem nowych przypadków ujawnionych w określonym czasie (również w ciągu roku) i średniej dla tego okresu wielkości populacji narażonej na ryzyko zachorowania.
R o z p o w s z e c hnienieokreślone jest liczbą występujących w badanej populacji wszystkich przypadków danej choroby.
Współczynniki oblicza się wedle następujących 887 iW 39 ł’.
Współczynnik zapadalności (wz.
) Liczba nowych zachorowań w danej populacji w określonym przedziale czasu Wz, s-x KŚrednia liczba osób w danej populacji w tym przedziale czasu Współczynnik rozpowszechnienia (wr.) Liczba chorych w danym momencie czasu Wr, s-x K Liczba populacji w tym samym momencie czasu.
Współczynniki oblicza się w stosunku do określonej populacji (oznaczonej literą K) , np.w stosunku do I tys., 100 tys.lub I mln ludności.
Wielkość rozpowszechnienia choroby będzie zależała od zapadalności i czasu trwania choroby.
Oznacza to, że im większa zapadalność i dłuższy czas trwania choroby, tym większe jest rozpowszechnienie choroby.
Wśród miar zapadalności i rozpzwszechnienia wyróżnia się tzw.współczynniki ogół ne (określające częstość występowania danej choroby w całej badanej populacji) oraz tzw.współczynniki specyficzne (odnoszące częstość występowania choroby dc wyodrębnionych podgrup badanej populaji, np.kobiet, osób w podeszłym wieku, mieszkańców miast lub wsi itp) .
W zależności od źródła danych o liczbie chorych wyodrębnić można współczynniki rz e c z y w i s 1 e (uzyskane na podstawie reprezentatywnych badań populacji) oraz współczynniki ujawnione, obliczone na podstawie danych służby zdrowia dotyczących liczb chorych leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.
Chodzi o tzw.przypadki zarejestrowane, gdyż część chorych nie zgłasza sig do placówek leczniczych.
Ważnym, zwłaszcza w psychiatrii, miernikiem jest tzw.ryzyko zachorowania oznaczające prawdopodobieństwo występowania choroby u każdego osobnika żyjącego dostatecznie długo, aby osiągnąć wiek narażenia na ryzyko zachorowania, tj.wiek, powyżej którego dana choroba zazwyczaj nie występuje.
Nierzadko popełnia się błąd utożsamiając ryzyku zachorowania ze wskaźnikiem rozpowszechnienia choroby (dotyczy te np.schizofrenii) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • wskaźniki epidemiologiczne
 • wskaźnik zapadalności
 • wskaźnik rozpowszechnienia
 • wskaznik epidemiologiczny
 • miary epidemiologiczne
 • wskaźniki w epidemiologii
 • wskaźnik zachorowalności
 • wskaźnik rozpowszechnienia schizofrenii
 • Jak oblicza się rozpowszechnienie choroby
 • jak się liczy zapadalność
 • wskaźnika rozpowszechnienia choroby
 • współczynnik zachorowalności
 • rozpowszechnianie otępień
 • wskaźniki epidemiczne zapadalności
 • zapadalność epidemiologia
 • epidemiologia wskaźniki
 • epidemiologiczne wskaźniki zdrowia
 • wskaźniki epidemilogiczne
 • wskaźnik a współczynnik zachorowalności
 • współczynnik rozpowszechniania chorób
 • wspolczynniki specyficzne epdemiologia
 • wskaznik rozpowszechnienia zaburzenia
 • wskazniki zapadalnosc
 • wskaznik zachorowalnosci co to jest
 • wskaźniki rozpowszechnienia choroby
 • wskaźniki epidemiologiczne występowania uposledzenia
 • wskaźnik zapadalności liczy
 • wskaźnik zapadalności na chorobę wzór
 • jak liczy się zapadalność
 • wskaźnik a współczynnik
 • wska
 • jak obliczyć wskaźnik rozpowszechnienia chorób
 • jak obliczyć wiek w zachorowaniu
 • JAK obliczyc rozpowszechnienie
 • jak obliczyć miarę ryzyka zachorowalności
 • jak liczyć współczynnik zachorowalności
 • jak liczyć wskaźnik zapadalności
 • zapadalność jak się liczy
 • epidemiologiczne miary częstości wystepowania choroby
 • jak obliczyć wskaźnik zachorowalności
 • jak obliczyc współczynnik zachorowalności
 • jak obliczyć zapadalność
 • rozpowszechnienie i wskaźnik zachorowania
 • rozpowszechnienie a zapadalnosc
 • obliczyc zapadalnosc
 • obliczenia epidemiologiczne
 • miary czestosci chorób
 • miara ryzyka epidemiologia
 • jak wyliczyc zachorowalnosc
 • jak sie oblicza zapadalność

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Rozwój koncepcji w zarysie historycznym.
Choroby afektywne.
Różnicowanie.
Lokalizacja układu hormonalnego.
Rokowanie.
Postacie.
Obraz kliniczny.
Układ krążenia i jego struktura.
Epidemiologia.
Halucynozy(psychozy parafreniczne).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna