Wskaźniki epidemiologiczne. | Psychologia kliniczna

Wskaźniki epidemiologiczne.

Podstawowymi wskaźnikami epidemiologicznymi są miary zapadalności i rozpowszechnienia choroby.
Przez poziom zapadalności rozumie się liczbę nowych przypadków choroby dla danej populacji, która zaistniała w określonym czasie (najczęściej w skali roku) .
Współczynnik zachorowalności jest ilorazem nowych przypadków ujawnionych w określonym czasie (również w ciągu roku) i średniej dla tego okresu wielkości populacji narażonej na ryzyko zachorowania.
R o z p o w s z e c hnienieokreślone jest liczbą występujących w badanej populacji wszystkich przypadków danej choroby.
Współczynniki oblicza się wedle następujących 887 iW 39 ł’.
Współczynnik zapadalności (wz.
) Liczba nowych zachorowań w danej populacji w określonym przedziale czasu Wz, s-x KŚrednia liczba osób w danej populacji w tym przedziale czasu Współczynnik rozpowszechnienia (wr.) Liczba chorych w danym momencie czasu Wr, s-x K Liczba populacji w tym samym momencie czasu.
Współczynniki oblicza się w stosunku do określonej populacji (oznaczonej literą K) , np.w stosunku do I tys., 100 tys.lub I mln ludności.
Wielkość rozpowszechnienia choroby będzie zależała od zapadalności i czasu trwania choroby.
Oznacza to, że im większa zapadalność i dłuższy czas trwania choroby, tym większe jest rozpowszechnienie choroby.
Wśród miar zapadalności i rozpzwszechnienia wyróżnia się tzw.współczynniki ogół ne (określające częstość występowania danej choroby w całej badanej populacji) oraz tzw.współczynniki specyficzne (odnoszące częstość występowania choroby dc wyodrębnionych podgrup badanej populaji, np.kobiet, osób w podeszłym wieku, mieszkańców miast lub wsi itp) .
W zależności od źródła danych o liczbie chorych wyodrębnić można współczynniki rz e c z y w i s 1 e (uzyskane na podstawie reprezentatywnych badań populacji) oraz współczynniki ujawnione, obliczone na podstawie danych służby zdrowia dotyczących liczb chorych leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.
Chodzi o tzw.przypadki zarejestrowane, gdyż część chorych nie zgłasza sig do placówek leczniczych.
Ważnym, zwłaszcza w psychiatrii, miernikiem jest tzw.ryzyko zachorowania oznaczające prawdopodobieństwo występowania choroby u każdego osobnika żyjącego dostatecznie długo, aby osiągnąć wiek narażenia na ryzyko zachorowania, tj.wiek, powyżej którego dana choroba zazwyczaj nie występuje.
Nierzadko popełnia się błąd utożsamiając ryzyku zachorowania ze wskaźnikiem rozpowszechnienia choroby (dotyczy te np.schizofrenii) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • wskaźniki epidemiologiczne
 • wskaźnik zapadalności
 • wskaźnik rozpowszechnienia
 • wskaznik epidemiologiczny
 • wskaźniki w epidemiologii zakaeń
 • wskaźniki w epidemiologii
 • miary epidemiologiczne
 • wskaźnik zachorowalności
 • Jak oblicza się rozpowszechnienie choroby
 • wskaźnik rozpowszechnienia schizofrenii
 • rozpowszechnianie otępień
 • współczynnik zachorowalności
 • zapadalność epidemiologia
 • wskaźniki epidemiczne zapadalności
 • wskaźnika rozpowszechnienia choroby
 • jak się liczy zapadalność
 • epidemiologia wskaźniki
 • epidemiologiczne wskaźniki zdrowia
 • jak liczyć współczynnik zachorowalności
 • wskaznik rozpowszechnienia zaburzenia
 • wskaznik zachorowalnosci co to jest
 • jak liczyć wskaźnik zapadalności
 • wskaźnik zapadalności liczy
 • wskaźnik zapadalności na chorobę wzór
 • Jak liczyc rozpowszechnienie
 • jak liczy się zapadalność
 • wskaźniki epidemilogiczne
 • zapadalność jak się liczy
 • epidemiologiczne miary częstości wystepowania choroby
 • wskazniki zapadalnosc
 • wspolczynniki specyficzne epdemiologia
 • współczynnik rozpowszechniania chorób
 • epidemiologia - wska
 • co to wskaznik rozpwszechnienia?
 • 4 wskazniki epidemiologiczne
 • jak obliczyc współczynnik zachorowalności
 • jak sie oblicza zapadalność
 • jak wyliczyc zachorowalnosc
 • miara ryzyka epidemiologia
 • miary czestosci chorób
 • jak obliczyć wskaźnik zachorowalności
 • obliczenia epidemiologiczne
 • obliczyc zapadalnosc
 • jak obliczyć zapadalność
 • rozpowszechnienie a zapadalnosc
 • wska
 • wskaźnik a współczynnik
 • wskaźnik a współczynnik zachorowalności
 • jak obliczyć wiek w zachorowaniu
 • JAK obliczyc rozpowszechnienie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie i zapobieganie
Rozpoznawanie nerwic.
Transakcyjna Teoria Stresu R. Lazarus’a:
Przewlekłe późne następstwa, które niekiedy przejawiają się przez dziesiątki lat, określa się.
Nerwica hipochondryczna.
U najbliższych krewnych tych chorych zaburzenia psychiczne występują częściej niż u pacjentów z innymi nerwicami.
Stres biologiczny i psychologiczny
Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie.
Zaburzenia dysocjacyjne
Pacjentka w wieku 48 lat.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna